متریک فریدمان-لومتر-رابرتسون-واکر

متریک رابرتسون-واکر حل دقیقی از معادلات میدان اینشتین در نسبیت عام است. این حل جهان را فضایی همگن، همسانگرد و در حال انبساط توصیف می‌کند و بر اساس تلاش چهار فیزیکدان: الکساندر فریدمان، جورج لومتر، هوارد رابرتسون و آرتور واکر توصیف شد.

متریک

ویرایش

فرض اولیه این متریک همسانگردی و همگنی فضاست. همچنین فرض وابسته بودن مؤلفه‌های فضایی به زمان نیز اعمال می‌شود:

 

که در آن:

  • k ثابت انحنای فضاست که نسبت به زمان ثابت است.
  • و ‎ عامل مقیاس است که به طور صریح وابسته به زمان است.
  • و سرعت نور در   برابر است با:  

به طور معمول در دستگاه مختصات کروی   و   و   است.

حل‌ها

ویرایش

این متریک حلی از معادلات میدان اینشتین   منجر به معادلات فریدمان می‌شود که در آن تنسور ضربه-انرژی همسانگرد و همگن فرض می‌شود. حل آن معادلات چنین است:

 
 

این معادلات پایهٔ نظریه کیهان‌شناختی مهبانگ است. در متریک رابرتسون-واکر-لنارتی جهان در حال انبساط است و نقطه شروع آن را مهبانگ فرض می‌کنند.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker metric
  • جورج الیس، روث ویلیامز (۱۳۷۶)، «مدل‌های ساده کیهانشناسی»، فضا-زمان تخت و خمیده، ترجمهٔ یوسف امیرارجمند، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، شابک ۹۶۴-۰۱-۰۸۶۸-۵
  • ولفگانگ رندلر (۱۳۸۴)، «کیهان‌شناسی»، نسبیت خاص و عام و کیهانشناختی، ترجمهٔ رضا منصوری، حسین معصومی همدانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، شابک ۹۶۴-۰۱-۰۸۲۱-۹