چندضلعی متساوی‌الاضلاع

(تغییرمسیر از متساوی الاضلاع)

در هندسه، متساوی‌الاضلاع به یک چندضلعی گفته می‌شود که تمام اضلاعش با هم برابر باشند. برای مثال مثلث متساوی‌الاضلاع یا لوزی.

مثلث متساوی‌الاضلاع (سه‌گوش سه‌پهلوبرابر):

برابر فارسی سره برای چندضلعی متساوی‌الاضلاع، چندپهلوی برابرپهلو است.

هر چندضلعی متساوی‌الاضلاع که محاطی نیز باشد یک چندضلعی منتظم خواهد بود.

یک چهارپهلوبرابر یا لوزی:

برخی چندوجهی‌ها با وجوه چندضلعی متساوی الاضلاع

ویرایش