متوازی‌الاضلاع

(تغییرمسیر از متوازی‌الأضلاع)

در هندسه، مُتَوازی‌ُالاَضلاع چهارضلعی ای است که در آن اضلاع روبرو با هم همراستا باشند. اندازهٔ اضلاع و زوایه‌های روبرو در متوازی‌الاضلاع با هم برابر است. زاویه های مجاور باهم مکمل هستند یعنی جمع آن دو برابر 180 درجه است. مستطیل و مربع و لوزی یک نوع متوازی‌الاضلاع هستند. (در هر متوازی الاضلاع؛ قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.)

متوازی‌الأضلاع
Parallelogram.svg
نوعچهارضلعی
اضلاع و رئوس۴
گروه تقارنC2، [2]+, (۲۲)
مساحتb × h (قاعده × ارتفاع);
ab sin θ (ضرب ضلع‌های مجاور و سینوس زاویه بین)
خواصconvex

اما اینطور نیست که همیشه قطرهای متوازی الاضلاع، نیمساز زاویه های روبه رو باشند. عمود منصف نیز نیستند.