باز کردن منو اصلی

محمدبن مروان بن حکم پسر مروان بن حکم اولین خلیفه اموی بنی مروان و از فرماندهان نظامی اموی بود. محمد بن مروان در سال ۷۲ ه ق از طرف برادرش عبدالملک بن مروان به جنگ ابراهیم بن مالک اشتر رفت و توانست در منطقه دیر جاثلیق ابراهیم بن مالک را شکست دهد و در این جنگ ابراهیم بن مالک کشته شد و توانست انتقام عبیدالله بن زیاد مغز متفکر امویان و بسیاری از فرماندهان مقتول در نبرد خازر را از ابراهیم بن مالک اشتربگیرد.