مدل درختی (tree model) یکی از مفاهیم بدیهی روزمره است[۱] و در زبان‌شناسی تاریخی به همراه علم ژنتیک یک مدل برای توضیح تکامل زبان‌هاست. متناظر و هم ارز با مفهوم شجره‌نامه، به‌طور مشخص یک درخت تبارزایی (درخت سیر تکامل انواع)، در تکامل زیستیگونههاست. درست متناظر و هم‌ارز با مفاهیم تکامل، در مورد زبان هم چنین پنداشته می‌شود که از یک زبان مادر، و زبان‌هایی از یک نیای مشترک، که از همان خانواده زبانی سهم و ارث می‌برند، وصلت یافته و تکامل یافته باشند.[۲]

عکس درخت زندگی که در سال ۱۸۵۹ توسط داروین در کتاب در منشأ گونه‌ها با انتخاب طبیعی به چشم آمد.

جستارهای وابستهویرایش

رابطه ژنتیکی (زبان‌شناسی)

زنجیره عظیم هستی

ژوزف گرینبرگ

فرگشت

سرده

نودستوریان

سلسله‌مراتب

آرایه‌شناسی (زیست‌شناسی)

نسب مشترک

رده‌شناسی زبانی

زبان‌شناسی تطبیقی

فرضیه کورگان

زنجیره گویشی

فرهنگ آندرونوو

  1. «Tree model».
  2. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. "Tree model".