معکوس اول (انگلیسی: First inversion)، یک آکورد سه‌صدایی، آکورد هفت یا آکورد نهم است که در آن سوم آکورد در بخش باس و پایه آکورد به فاصلهٔ ششم در بالای آن قرار دارد.

مثال: به ترتیب آکورد دو ماژور به حالت پایگی، معکوس اول (نت پایه به یک اکتاو بالاتر منتقل شده‌است) و معکوس دوم (پنجم آکورد در بخش باس قرار گرفته‌است).


{
\override Score.TimeSignature
# 'stencil = ##f
\override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
\set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/4)
\time 4/4
\relative c' {
  <c e g>1^\markup { \column { "حالت پایگی" } }
  \once \override NoteHead.color = #blue <e g c>1^\markup { \column { "معکوس اول"} }
  <g c e>1^\markup { \column { "معکوس دوم" } }
  }
}

آکورد هفت نمایان روی نت سل که معکوس اول (نت سی) در بخش باس قرار دارد.


{
\override Score.TimeSignature
# 'stencil = ##f
\override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
\set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/4)
\time 4/4
\relative c' {
  <g b d f>1^\markup { \column { "حالت پایگی" } }
  \once \override NoteHead.color = #blue <b d f g>1^\markup { \column { "معکوس اول" } }
  <d f g b>1^\markup { \column { "معکوس دوم" } }
  <f g b d>1^\markup { \column { "معکوس سوم" } }
  }
}

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش