منشوروار (به انگلیسی: Prismatoid) در هندسه، یک چندوجهی است، که در آن همه رئوس در دو سطح موازی افتاده‌است. وجه‌های جانبی آن می‌تواند ذوزنقه یا مثلث باشد. اگر هم صفحه‌ها دارای تعدادی رئوس و هم وجه‌های جانبی متوازی‌الأضلاع یا ذوزنقه باشند، به آن منشورگون (به انگلیسی: prismoid) گویند.

منشوروار با صفحات موازی A₁ و A₃، سطح مقطع وسط A₂ و ارتفاع h

حجمویرایش

اگر مساحت دو وجه موازی A1 و A3 باشند و مساحت مقطعی از تقاطع منشوروار با وسط صفحه بین دو وجه موازی A2 باشد، و ارتفاع (فاصله بین دو وجه موازی) h باشد، آنگاه حجم منشوروار برابر است با   یا  

خانواده منشوروارویرایش

هرم گوه متوازی‌السطوح منشور پاد منشور گنبد هرم ناقص
                 

منابعویرایش