مالکان ساچلدو

(تغییرمسیر از نامبویو)

نامبویو یا بویو جنوبی یا به عبارت دیگر ساچلدو شامل چهار املاک مهم که در اختیار اشراف زادگان دانگ بویو بود. این املاک پس از تصرف دانگ بویو فقط محلی برای سکونت مردم بود، در سال ۴۰ قبل از میلاد با یک کودتا علیه گوموا او را خلع کردند و تسو را برای چندین ماه به قدرت رساندند، اما زمانی که تسو ارتش بویو را با فرماندهی ژنرال هک چی برای کشتن فرمانده جومونگ و نابودی ارتش دامل فرستاد فرمانده هک چی بجای حمله به ارتش دامل به ساچلدو حمله کرد و عموی ملکه بویو و رِییس املاک اصل را کشت و در همین زمان گوموا در قصر کودتا کرد و قدرت را بدست گرفت و فرماندهی ارتش ساجلدو را به یکی از فرماندهان خودش سپرد. طبق قراردادی در سال ۲۳ میلادی بین سه امپراتوری کره و متحدین گایا برآن شد این منطقه بی طرف باقی بماند اما در سال ۵۳۰ میلادی باکجه این پیمان را شکست و با حمله به ساچلدو آنجا را تسخیر نمود.

منبعویرایش

کا بی اس