نامبویو یا بویو جنوبی یا به عبارت دیگر ساچلدو شامل چهار املاک مهم که در اختیار اشراف زادگان دانگ بویو بود. این املاک پس از تصرف دانگ بویو فقط محلی برای سکونت مردم بود طبق قرار دادی در سال ۲۳ میلادی بین سه امپراتوری کره و متحدین گایا برآن شد این منطقه بی طرف باقی بماند اما در سال ۵۳۰ میلادی باکجه این پیمان را شکست و با حمله به نامبویو آنجا را تسخیر نمود.

منبعویرایش

کا بی اس