ابردوران دوران دوره میلیون سال پیش
پیشین‌زیستی پیشین‌زیستی دیرینه سیدرین → پس از آن
نخست‌زیستی نو ۲۵۰۰ - ۲۸۰۰
میانه ۲۸۰۰ - ۳۲۰۰
دیرینه ۳۲۰۰ - ۳۶۰۰
سپیده‌دم ۳۶۰۰ - ۴۰۰۰
هادئن → پیش از آن

نخست‌زیستی نو (Neoarchean؛ ‎/ˌn..ɑːrˈk.ən/‎ یا Neoarchaean) آخرین دوران زمین‌شناسی از ابردوره نخست‌زیستی است که ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ میلیون سال پیش بود. جانداران این دوره نخستین بار فتوسنتز اکسیژنی را انجام دادند که بعداً منجر به رویداد بزرگ اکسیژنی در دوران پیشین‌زیستی دیرینه شد. ابرقاره کنورلند در دوره نخست‌زیستی نو شکل گرفت.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش