نظریه تخمین

مسائل تخمینی در بسیاری از برنامه‌های کنترلی، ارتباطی، و حیطهٔ پردازش تصویر مطرح می‌شوند. الگورینم‌های تخمینی سنتی معمولاً بر پایهٔ مدل‌هایی با سیستم‌های اسمی هستند.با این حال در بسیاری از حالات، بلا تکلیفی‌هایی در مورد پارامترهای مدل یا حتی ساختار آن‌ها وجود دارد و تخمین زنندگانی که بدون در نظر گرفتن مجهولات طراحی شده‌اند بسیار ضعیف عمل می‌کنند.