در منطق بولی، یک نقیض فصلی منطقی (به انگلیسی: logical nor) یا انکار پیوندی، یک عملگر صحت-عملیاتی است که نتیجه ی ایجاد شده توسط آن، نقیض «یا ی منطقی» است.

نقیص فصلی منطقی
NOR
Venn diagram of نقیص فصلی منطقی
تعریف
جدول درستی
دروازه منطقیNOR ANSI.svg
فرم‌های نرمال
فرم فصلی
فرم اشتراکی
چند جمله‌ای ژگالکین
مشبکه پست
نگهداری 0خیر
نگهداری 1خیر
یکنواختخیر
وابستهخیر

پیکان پیرس

 
نمودار ون  

عملگر منطقی NOR در ریاضیات گسسته به صورت نماد پیکان پیرس (به انگلیسی: Peirce arrow) (↓) نمایش داده می‌شود. این نام‌گذاری برای اولین بار توسط چارلز سندرس پیرس استفاده گردید، بدین جهت به نام پیکان پیرس(به انگلیسی: Peirce arrow) شهرت یافت. گزارهٔ p NOR q یا(p↓p) درست است اگر گزاره‌های P و q هر دو نادرست باشند و در غیر این صورت نادرست است. در منطق ویا ریاضیات، نقیض یا (NOR) یک عملگر منطقی دوتایی است، که نتیجه آن در صورتی که فصل منطقی عملوندهای آن نادرست باشد درست خواهد بود و در غیر این صورت نادرست است.

جدول درستی

جدول درستی A NOR B (هم چنین نوشته شده به عنوان A ↓ B):

INPUT OUTPUT
A B A NOR B
۰ ۰ ۱
۰ ۱ ۰
۱ ۰ ۰
۱ ۱ ۰

منابع

- کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای آن نوشته، کنت اچ. روزن ترجمه: حسین ابراهیم‌زاده قلزم – بهجت نصری خرمایی – قاسم جانیپور شهرود کلایی – زینب قربانی لاکتراشانی

- Discrete Mathematics and Its Applications by Kenneth H Rosen Seventh Edition

- Logical NOR From Wikipedia, the free encyclopedia

  • ریچارد جانسون با (۱۳۸۰ساختمان‌های گسسته، ترجمهٔ حسین ابراهیم‌زاده قلزم (ویراست پنجم)، سیمای دانش