نوخزنده‌پایان

نوخزنده‌پایان
Macronaria scrubbed enh.jpg
نوخزنده‌پایان، Neosauropoda
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
زیرراسته: خزنده‌پاریختان
فروراسته: ساروپودا

نوخزنده‌پایان (نام علمی: Neosauropoda) نام یک کلاد از زیرراسته خزنده‌پاریختان است.

نوخزنده‌پایان
دوتیرکی‌واران

Rebbachisauridae

دوشاخ‌خزندگان

دوتیرکیان

ماکروناریا
ماکروناریا

بازوخزندگان

تایتاناسور
تایتاناسور

Saltasauridae

منابعویرایش