باز کردن منو اصلی

اندامک‌های درون یاخته جانوران: (۱) هستک (۲) هسته (۳) وزیکول (۴) شبکه آندوپلاسمی خشن (۵) دستگاه گلژی (۶) چارچوب یاخته (سیتواسکلتون) (۷) شبکه آندوپلاسمی صاف (۸) میتوکندری (راکیزه) (۹) کریچه (واکوئل) (۱۰) سیتوپلاسم (درون‌یاخته) (۱۱) لیزوزوم (کافنده‌تن) هستک اندامکی داخل هسته سلول های یوکاریوت است که در آن موادی مانند DNA و انواعRNAفعالیت دارند و در ساخت پروتئین نقش ایفا میکنند. انواعRNAمانندtRNAیاآر ان آی ناقل (جابه جایی) یکی از انواع RNA است که آمینواسید های مورد نیاز برای ساخت پروتئین را به ریبوزوم میبرد وmRNA یا آر ان آی پیک یا نامه رسان نوعی از آر ان آ میباشد که اطلاعات موجود در DNAرا برای پروتئین سازی رو نوشت میکند و به سمت ریبوزوم می برد و rRNA یا آر ان آی ریبوزومی نوعی از آر ان ا است که در ساختار ریبوزوم نقش دارد و به عنوان کاتالیزور ، باعث ایجاد پیوند پپتیدی بین آمینواسید ها می شود.

هستک نیز مکانی است که در آن دنا وجود دارد و به سرعت از روی آن rRNA ساخته میشود.

کارکرد اصلی هستک زیست‌زایی ریبوزوم و همچنین نقش آن در نولید پروتئین میباشد.

منابعویرایش