هنر سکایی به هنر مردم اهل سکائستان اطلاق می‌شود که معمولاً اشیاء تزئینی و جواهرنشان ساخته شده به وسیله مردم عشایر آن قوم می‌باشد.

شانه طلایی سکایی در موزه ارمیتاژ

منابع