هکروبیا (انگلیسی: Hacrobia‎) گروهی از جاندران فرمانروی یوکاریوت‌ها و زیرمجموعه دوتاژکان هستند.

در گذشته تقسیم بندیهای مختلفی وجود داشت ازجمله دوتاژکان به گروههای برون‌کافتگان Excavata ، باستان‌گیاهیان (Archaeplastida؛ گیاهان و جلبکها) و هکروبیا (هکروبیا) و SAR supergroup = ناجورتاژکان + حبابچه‌داران + ریزاریا تقسیم میشدند ؛ تک تاژکان به گروههای پشت‌تاژکان (جانوران و قارچها) و آمیبوزوا (Amoebozoa). امروزه این تقسیم بندی کمتر بکار می‌رود.

جستارهای وابستهویرایش

دوتاژکان

منابعویرایش