هیستون‌ها، (به انگلیسی: Histone) پروتئین‌های موجود در هسته سلول‌های یوکاریوت هستند. رشته‌های DNA به دور پروتئین‌های هیستون پیچ می‌خورد و نوکلئوزوم را تشکیل می‌دهد. در هر نوکلئوزوم 8 هیستون نقش دارند. هیستون‌ها همچنین در تشکیل کروموزوم نقش دارند. هیستون‌ها از جمله پروتئین‌های ساختاری به شمار می‌روند.

هیستون و نوکلئوزوم

گونه‌های هیستونویرایش

۵ گونه هیستون وجود دارد که عبارت است از: H1،H2A،H2B،H3،H4. هیستون‌های H2A،H2B،H3،H4 در گونه‌های مختلف تشابه بسیار از نظر ساختمانی دارند اما هستون H1 از یک جاندار به جاندار دیگر متفاوت است. مثلاً در گلبول قرمز پرندگان این هیستون وجودندارد و به جای آن یک هیستون جدید به نام H5 موجود است.

تشابه ساختمانی هیستون‌ها در سلولهای یوکاریوت نشان می‌دهد که همانندسازی آن‌ها در ساختمان‌های سه بعدی مشابهی انجام می‌شود که منطبق با کارکرد هیستون‌ها از آغاز تکامل بوده‌است.

کارکرد هیستون‌هاویرایش

هیستون‌ها با داشتن بار الکتریکی مثبت با گروه‌های فسفات که بار الکتریکی منفی دارند در دی‌ان‌ای اتصال می‌یابند. هیستون H1 نقش بسته‌بندی دارد و در جانداران مختلف یا حتی بافت‌های گوناگون یک جاندار متفاوت است.

منابعویرایش

  • histone elle H1 nelleH4
  • Biologie moléculaire de la cellule by Lodish, Berk, Matsudaira et al. , Maison d'édition De Boeck & Larcier, chapitre 10: La structure moléculaire des gènes et des chromosomes, page 424, 3ème édition, 2005