پوراندخت‌نامه

پوراندخت‌نامه نام دیوان شعرهای ابراهیم پورداوود است که وی آن را در شهریور ۱۳۰۶ به همراه برگردان انگلیسی در بمبئی به چاپ رساند. نام این دیوان از نام پوراندخت تنها دختر پورداوود گرفته شده‌است. این دیوان دربرگیرنده شعرهایی میهنی و شورانگیز است.

پورداوود خود درباره این دیوان گفته‌است: «این دیوان در مملکتی که صدها فردوسی و خیام داشته، چون قطره ناچیزی است در برابر دریای مواج ادبی.»

برخی از شعرهای این دیوان از قرار زیر است:

جستارهای وابسته ویرایش

منبع ویرایش

  • ابراهیم پورداوود، آناهیتا؛ دیباچه کتاب نوشته مرتضی گرجی