چرخه سلول

(تغییرمسیر از چرخه یاخته‌ای)

چرخهٔ سلولی(Cell Cycle) به مراحلی که یک سلول از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدی می گذراند را چرخه یاخته ای می‌گویند که به مراحل G۲ ،S ،G۱ و تقسیم (میتوز) (M) دسته‌بندی می‌شود.

مرحله‌های S ،G۱ و G۲ در مجموع اینترفاز نامیده می‌شوند. در برابر، میتوز به گام‌های پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، و تلوفاز دسته‌بندی می‌گردد.

مرحله G۱ مرحله رشد سلول است که سلول ها بیشتر زندگی خود را در آن میگذرانند و کار های معمول سلول در این مرحله انجام می شود. سلول هایی که به طور موقت یا دائم تقسیم نمیشوند وارد مرحله G0 (جی صفر) میشوند.

در مرحله S ماده ژنتیک سلول (DNA) آن همانند سازی انجام داده و دو برابر میشود تا هنگام تقسیم به دو سلول میزان برابری از DNA برسد.

در مرحله G۲ عواملی که برای تقسیم هسته نیاز هستند تأمین می‌شوند تا سلول بتواند به درستی تقسیم هسته اش را انجام دهد.

چرخه adiobiology for the Radiobiologist. Eric Hall. 2006. ISBN 0-7817-4151-3 pp.494-495</ref>

منابع

ویرایش