کی‌آرش

دومین پسر کیقباد در شاهنامهٔ فردوسی

کی‌آرش در شاهنامه نام دومین پسر کی‌قباد است. در شاهنامهٔ فردوسی از چهار پسر کی‌قباد یاد می‌شود که این چهار برادر طبق شمارش شاهنامه به ترتیب عبارت‌اند از یکم کی‌کاووس دوم کی‌آرش سوم کی‌پشین و چهارم آرش.

نباید آرش با کی‌آرش یکی گرفته شود زیرا طبق شاهنامه یکی فرزند دوم و دیگری فرزند چهارم کیقباد هستند. این اولین یادکرد کی‌آرش در شاهنامهٔ فردوسی است:

پسر بد مر او را خردمند چارکه بودند زو در جهان یادگار
نخستین چو کاووس باآفرینکی‌آرش دوم و دگر کی‌پشین
چهارم کجا آرش‌ش بود نامسپردند گیتی به آرام و کام[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

فهرست شخصیت‌های شاهنامه

منابع ویرایش

  1. شاهنامهٔ فردوسی، بر پایهٔ چاپ مسکو، انتشارات هرمس، پادشاهی کیقباد، صفحهٔ ۱۸۴