فهرست شخصیت‌های شاهنامه

در این فهرست، سعی بر این است که همه شخصیت‌های شاهنامه فردوسی از جمله ایرانی، تورانی، رومی، هندی و اسامی دیوها و... آورده شود. برخی از افراد عادی جامعه، که در شاهنامه از آنها نام شده است در لیست پهلوانان یا شاهان نمی‌گنجند نیز در فهرست گنجانده شده‌اند. در تهیه این فهرست از نسخه‌های شاهنامه فردوسی برپایه چاپ مسکو [۱]، و همچنین تصحیح جلال خالقی مطلق[۲] استفاده شده است. و سعی شده در صورت تفاوت در نگارش نام‌ها، همگی نام‌ها آورده شده است.

الف ویرایش

ب ویرایش

پ ویرایش

ت ویرایش

ج ویرایش

چ ویرایش

ح ویرایش

خ ویرایش

د ویرایش

ر ویرایش

ز ویرایش

س ویرایش

ش ویرایش

ص ویرایش

ض ویرایش

ط ویرایش

ع ویرایش

غ ویرایش

ف ویرایش

ق ویرایش

ک ویرایش

گ ویرایش

ل ویرایش

م ویرایش

ن ویرایش

و ویرایش

ه ویرایش

ی ویرایش

منابع ویرایش

 1. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس
 2. شاهنامه فردوسی، تصحيح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن
 3. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1127
 4. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۴
 5. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۸۴
 6. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1467
 7. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۶۶۱
 8. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1520
 9. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1279
 10. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۹
 11. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۶۷
 12. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1422
 13. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 602
 14. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1343
 15. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۶۳۱ بیت شماره ۲۴۸
 16. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، پادشاهی کیقباد، صفحه ۱۸۴
 17. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۷۹
 18. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1291
 19. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۵۶
 20. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۷۷
 21. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1460
 22. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۳۲۱
 23. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1128
 24. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۷۹
 25. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد اول، صفحه 642
 26. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1376
 27. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1299
 28. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 879
 29. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد اول، صفحه ۷
 30. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۷۵
 31. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۸۲
 32. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۷۹
 33. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد اول، صفحه 216
 34. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۱۲
 35. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۰۵
 36. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۰۴
 37. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۵۰
 38. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۵۳
 39. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۶۲۸ بیت شماره ۱۸۰
 40. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1664
 41. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ 870
 42. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۰۶
 43. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۱۰۲۰
 44. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۵۱
 45. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۹۶۳
 46. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۱۳
 47. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۴۸۸ بیت شماره ۱۲۱
 48. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۷۲
 49. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۰۵
 50. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1136
 51. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۷۲
 52. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۹۰
 53. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۱۱۱۲
 54. شاهنامه فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس ، صفحه ۲۷
 55. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۷۵
 56. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 8 بیت شماره 176
 57. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۰۱۴
 58. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه۵۹۳
 59. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۳۶
 60. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۶۶
 61. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۷۱
 62. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۷۵
 63. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۵۵
 64. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۷۵
 65. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۶۵
 66. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۲۳۹
 67. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۲۴۵
 68. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۲۴۷
 69. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۲۸۳
 70. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۱۴
 71. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۷۹
 72. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحهٔ ۱۳۰۰
 73. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۵۰,۱۳۵۱
 74. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۳۹
 75. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۳۵
 76. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۳۶
 77. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۵۰,۱۳۵۱
 78. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۹۹
 79. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۷۷
 80. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۷۹
 81. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۳۱
 82. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحهٔ ۱۳۰۰
 83. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1299
 84. شاهنامه فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس ، صفحه ۳۷
 85. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن ، جلد دوم، صفحه 456
 86. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 841
 87. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1372
 88. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۶۶
 89. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۹
 90. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1299
 91. شاهنامه فردوسی، بر پایه‌ چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۷۳
 92. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۸۸
 93. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۷
 94. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1776
 95. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۹۹۰
 96. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1692
 97. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 902
 98. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۲۹
 99. شاهنامهٔ فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۶۰۹
 100. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۴۰
 101. شاهنامهٔ فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۹۵۲
 102. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۳۹
 103. شاهنامهٔ فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۵۷
 104. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۴۲
 105. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1302
 106. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۰۳
 107. شاهنامهٔ فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۱۸
 108. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۶۳
 109. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۱۳
 110. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحهٔ 1311
 111. شاهنامهٔ فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ 481
 112. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی‌مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۱۰۰۶
 113. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۹۲
 114. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۹۳
 115. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۳۶
 116. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۳۱
 117. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۰۱
 118. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۹۱۰
 119. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۶۶
 120. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی‌مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۹۱۰
 121. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۰۱
 122. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد اول، صفحه 12 بیت 38
 123. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه 1309
 124. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی‌مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۱۱۰۱
 125. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۷۹
 126. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۹۰۰
 127. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه 1155
 128. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۶۸۰ بیت ۱۵۱۰
 129. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی‌مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ 870
 130. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۶۵
 131. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۱۴
 132. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۵۹۳
 133. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۶۶
 134. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۶۶
 135. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۳۱
 136. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۹۴۲
 137. شاهنامه فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، داستان سیاوش، صفحه ۳۵۵
 138. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۵۰
 139. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۷۵
 140. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۸۲
 141. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۸۱
 142. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۱۰۳
 143. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۷۲
 144. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 656
 145. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۲
 146. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۸۲
 147. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1070
 148. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق،انتشارات سخن، صفحه 230
 149. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۶۰
 150. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۶۶
 151. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1327
 152. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۶۸۰
 153. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1814
 154. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 1030
 155. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۰۵
 156. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۰۴
 157. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۲۶
 158. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1497
 159. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 683
 160. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی‌مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۹۰۱
 161. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۹۲
 162. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۷۰
 163. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۶۵
 164. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1495
 165. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۲۱
 166. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۹۰
 167. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۹۴
 168. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۵۶۹
 169. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1728
 170. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 939
 171. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۰۶
 172. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۲۰۱
 173. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۴۹
 174. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1286
 175. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۴۱
 176. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۹۵۳
 177. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 461
 178. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۲
 179. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۸۲
 180. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم صفحه ۹۱۱
 181. >شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۰۲
 182. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۵۰۱
 183. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۳۰
 184. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 593
 185. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1414
 186. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۵۰۱
 187. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۳۰
 188. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 807
 189. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1608
 190. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۷۹
 191. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۲۶
 192. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1490
 193. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۷۵
 194. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۸۲
 195. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۶۲
 196. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن،جلد دوم، صفحهٔ 754
 197. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۳۹
 198. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۵۴
 199. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۸
 200. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۸۹
 201. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحهٔ ۱۳۰۰
 202. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1472
 203. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحهٔ ۱۳۷۰
 204. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحهٔ 1307
 205. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1339
 206. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۸۳
 207. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی‌مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۹۰۹
 208. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو ،انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۰۰
 209. شاهنامه فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه۱۲۰۳
 210. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1253
 211. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۸۱
 212. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۱۱۰۳
 213. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۴
 214. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۶۳
 215. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1664
 216. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ 870
 217. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 431
 218. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1798
 219. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ 1013
 220. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1460
 221. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ 642
 222. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۲۵
 223. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ ۱۰۴۱
 224. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 422
 225. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1336
 226. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۴۲
 227. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 923
 228. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۳۶
 229. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۱۳
 230. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۱۳
 231. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۹۳
 232. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۱۱۶
 233. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۵
 234. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد اول، صفحه ۵
 235. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۹۲
 236. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۱۱۶
 237. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۲
 238. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۸۲
 239. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۸۱۳
 240. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1504
 241. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1339
 242. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۵۳
 243. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۷۱
 244. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۳۶
 245. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1274
 246. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۵۹
 247. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۷۹
 248. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۵۹
 249. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۷۹
 250. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۷۲۶
 251. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۵۰
 252. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۱۰
 253. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۲۶
 254. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۴
 255. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۶۳
 256. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۶۰
 257. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۶۴۲
 258. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۳۰,۱۱۳۱
 259. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1412
 260. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1299
 261. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۶۶
 262. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 883
 263. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1765
 264. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه 797
 265. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۳۱
 266. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۲۸
 267. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۷
 268. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1325
 269. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۶۲۵
 270. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۱۱۲، بیت شماره ۷۸۳
 271. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۷۵
 272. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۹۶
 273. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۳
 274. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1728
 275. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 939
 276. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، چاپ دوم ۱۳۸۴، صفحه ۹۲۹
 277. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، پادشاهی کیقباد، صفحه 184
 278. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۳۷
 279. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1107 تا1116
 280. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، پادشاهی کیقباد، صفحه 184
 281. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۴۹۴
 282. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1414
 283. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۹
 284. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۶۷
 285. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۷۵
 286. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۹۸۸
 287. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1776
 288. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۹۹۰
 289. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1575
 290. شاهنامه فردوسی، بر پایه شاهنامه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، چاپ دوم ۱۳۸۴، صفحه ۹۲۱
 291. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۸۹
 292. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۹۴۲
 293. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۶۶
 294. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۷۱
 295. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1299
 296. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۶۶
 297. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 856
 298. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1299
 299. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۷۵
 300. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۴۵
 301. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۹۷۵
 302. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۸۳
 303. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۳۴
 304. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۳۹
 305. شاهنامهٔ فردوسی، برپایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۴۳
 306. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۷۹
 307. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۸۳
 308. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۴۸۸ بیت شماره ۱۲۵
 309. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 430
 310. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۷۲۶
 311. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 846
 312. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ 801
 313. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1254
 314. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۶۵
 315. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۰۵
 316. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1339
 317. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۷۱
 318. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۹۲
 319. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۳۴
 320. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۴۰
 321. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۴۳
 322. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۸
 323. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۸۸
 324. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۴
 325. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۶۳
 326. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۰۷
 327. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۲۲
 328. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 937
 329. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1727
 330. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 613
 331. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 278
 332. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۳۰
 333. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۵۰۱
 334. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۹۶۶
 335. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۵۳
 336. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1287
 337. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۷۲۹
 338. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۹۴۰
 339. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۴۸۳
 340. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۹۷
 341. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۳۶
 342. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۵۹
 343. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۱
 344. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۶۶
 345. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۶۰
 346. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۲۲
 347. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۲۲
 348. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۹۸۹
 349. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۶۶
 350. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۴۹۳
 351. شاهنامه فردوسی، بر پایهچاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۲۳
 352. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۶۶
 353. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1575
 354. شاهنامه فردوسی ،تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، داستان رستم و اسفندیار، صفحه 178، بیت 1085 تا 1097
 355. شاهنامه فردوسی ،تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، داستان رستم و اسفندیار، صفحه۱۱۰۴
 356. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۸۲
 357. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۷۱
 358. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۱
 359. شاهنامه فردوسی، تصحیحجلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۰۷۲
 360. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۶۳
 361. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۳۰
 362. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۵۰۱
 363. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 426
 364. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۱۶
 365. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1179
 366. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 861
 367. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۸۴۴
 368. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۱۰۶۳
 369. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۵۶۵
 370. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1127
 371. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1287
 372. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 75
 373. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 75
 374. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۶۷
 375. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1254
 376. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1728
 377. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 939
 378. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۹۰۹
 379. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی‌مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحهٔ 870
 380. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۰۳
 381. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۰۳
 382. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۱۳
 383. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۸۱۱
 384. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1326
 385. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۶۰
 386. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۱۸۱
 387. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۱۱۰۳
 388. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس صفحه 895
 389. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1286
 390. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۳۶۷
 391. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۶۳۲
 392. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، صفحه ۸۳۳
 393. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن ، جلد دوم، صفحه 439 بیت شماره 450
 394. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1270
 395. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۲۸۵
 396. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس،
 397. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه ۶۸۱ بیت شماره ۱۵۱۱
 398. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۹۲
 399. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق، انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 819
 400. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه 1619