کوی کَواد، اولین شاه و موسس سلسلهٔ کیانیان است. گویند تخمه کیان از او آغاز و تداوم می‌یابد. پس از مرگ زوطهماسب آخرین شاه از سلسلهٔ پیشدادیان، با اینکه طوس و گستهم، پسران نوذر، زنده بودند و دودمان فریدون هنوز از میان نرفته بود،[۱] زال پس از مشورت با موبدان و بزرگان ایران، یکی از نوادگان فریدون[۲] به نام کی‌قباد را که دارای فرّ ایزدی و برازندهٔ تاج و تخت کیان بود به شاهی برگزید. زال رستم را به البرز کوه فرستاد تا کیقباد را یافته به ایران بیاورد. پس از جلوس کوی کواد بر تخت ایران، تورانیان که به ایران هجوم آورده بودند هزیمت یافته برگشتند.

کوی کواد
Shahnameh3-5.jpg
آوردن رستم کو کواد را از البرز کوه
اطلاعات کلی
نامکوی کواد
نام‌های دیگرکوی‌کوات (اوستا)
کی‌قباد (الگو:معرب)
منصبشاه
زادگاهالبرز کوه
ملیتایران
سایر اطلاعات
دورهکیانیان
پیش ازکیکاووس
پس اززوطهماسب
دوران سلطنت۱۰۰ سال
نبردهاجنگ با توران
متحدانمهراب، قارن
دشمنانافراسیاب
شماساس
خانواده
برگزیدهتوسط زال
آورده شدهتوسط رستم
نشانده شدهبر تخت کیان
فرزندانکیارش، پشین، آرمین، کیکاووس، کی‌بیه، کی‌افنه، پرین
برادراننوذر، تهماسب

در تاریخ بلعمی از کیقباد و فرزندانش چنین یاد شده است: و [کیقباد]دخترِ مهتری از مهتران ترکستان به زنی کرده بود. و او را از آن زن پنج فرزند آمد نامهای ایشان یکی کی‌افنه و کیکاووس و کی‌آرش و کی‌پشین و کی‌بیه. و کی به زبانِ پهلوی نیکو بود. و این همه فرزندانِ کیقباد بودند. وی مَلکِی با عدل و داد بود و جهان آباد کرد و خراج نستد مگر عُشر. پس نشست به بلخ داشتی، به لبِ جیحون بدان حد که میان او بود و میان ترکان. و صد سال پادشاهی کرد. و آن قصه های بنی‌اسرائیل که از پسِ موسی بود همه در عهد کیقباد بود[۳].

پانویس

  1. اما چون فرّ ایزدی با طوس و گستهم نبود، به شاهی نرسیدند
  2. برگردان روایت گونۀ شاهنامۀ فردوسی به نثر، سید محمد دبیرسیاقی، نشر قطره، چاپ دوم: ۱۳۸۱، ص ۵۵
  3. تاریخ بلعمی، محمد بن جریر طبری ، ترجمه ابوعلی بلعمی به تصحیح ملک الشعرای بهار و محمد پروین گنابادی، انتشارات هرمس، تاریخ چاپ ۱۳۹۹، صفحه ۴۹۱

منابع

  • الهی قمشه‌ای، حسین (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.
  • جهان ارغیان تا بام صفی آباد علی اصغر طاهری صفی آبادی

پیوند به بیرون