یوتا (حرف)

حرفی در الفبای یونانی

یوتا (بزرگ: Ι، کوچک: ι; (به یونانی: Ιώτα) [jɒta] Yota) نهمین حرف الفبای یونانی است. و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ده را دارد. این حرف از حرف فنیقی یوده (Phoenician yodh.png) مشتق شده‌است. حروف همردیف آن در لاتین I و J در خط سیرلیک ای ده‌دهی (سیریلیک) (І, і), یی (Ї, ї), جه (Ј, ј)، و حروف یوتادار هستند (مثلاً یو (Ю, ю)).

Iota uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

یوتا در فارسی به حروف ی و ج نزدیکی می‌کند.

این حرف در الفبای یونانی قدیم برابر ی تلفظ می‌شده‌است اما در یونانی جدید دیگر کاربرد خود را از دست داده‌است.

نمادویرایش

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*