اعداد یونانی

دستگاه اعداد
اعداد عربی
عربی غربی
عربی شرقی
هندوستان
برهمی
اعداد خاور دور
چینی
ژاپنی
خِمِر
کره‌ای
تایلندی
 
اعداد بر پایه الفبا
ابجد
ارمنی
سیریلیک
گِعِز
عبری
یونانی
سانسکریت
 
سیستم‌های دیگر
آتیک
اِتروسکی
رومی
بابلی
مصری
مایایی
عناوین مربوط به سیستم‌های شمارشی
 
سیستم‌های ترتیبی
بر پایه دهدهی،
دودویی۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸
غیره:  ۳، ۹، ۱۲، ۲۴، ۳۰، ۳۶، ۶۰، ادامه.   

+/-

  پیشوند اعداد یونانی و معادل‌های فارسی آنان که در اصطلاحات علمی و فنی بکار می‌روند:

 1. مونو = یک
 2. دی = دو
 3. تری = سه
 4. تترا = چهار
 5. پنتا = پنج
 6. هگزا = شش
 7. هپتا = هفت
 8. اکتا = هشت
 9. نونا = نه
 10. دکا = ده
 11. آندکا(اون دکا)= یازده
 12. دودکا = دوازده
 13. تری دکا = سیزده
 14. تترادکا = چهارده
 15. پنتادکا = پانزده
 16. هگزادکا = شانزده
 17. هپتادکا = هفده
 18. اکتدکا = هجده
 19. نونادکا = نوزده
 20. ای کوزا = بیست
 21. هنی ایکوزا=بیست و یک
 22. دو ایکوزا=بیست و دو
 23. تری ایکوزا=بیست و سه
 24. تترا ایکوزا=بیست و چهار
 25. پنتا ایکوزا=بیست و پنج
 26. هگزا ایکوزا=بیست و شش
 27. هپتا ایکوزا=بیست و هفت
 28. اوکتا ایکوزا=بیست و هشت
 29. نونا ایکوزا=بیست و نه
 30. تریاکونتا=سی

40.تتراکونتا 50.پنتاکونتا 60.هگزاکونتا 70.هپتا کونتا 80.اوکتا کونتا 90.نوناکونتا 100.کنتا

مثال:132.دو تریاکونتا کنتا

در مبحث شیمی و فزیک کاربرد به سزایی دارد.

روش نوشتنویرایش

برای نوشتن اعداد یونانی در زبان یونانی از حروف یونانی به همراه یک علامت ' استفاده می‌شود جدول آن به صورت زیر است:

حرف مقدار حرف مقدار حرف مقدار
αʹ ۱ ιʹ ۱۰ ρʹ ۱۰۰
βʹ ۲ κʹ ۲۰ σʹ ۲۰۰
γʹ ۳ λʹ ۳۰ τʹ ۳۰۰
δʹ ۴ μʹ ۴۰ υʹ ۴۰۰
εʹ ۵ νʹ ۵۰ φʹ ۵۰۰
ϝʹ یا ϛʹ یا στʹ ۶ ξʹ ۶۰ χʹ ۶۰۰
ζʹ ۷ οʹ ۷۰ ψʹ ۷۰۰
ηʹ ۸ πʹ ۸۰ ωʹ ۸۰۰
θʹ ۹ ϟʹ ۹۰ ϡʹ ۹۰۰

در یونانی جدید حروف بزرگ ترجیح داده می‌شود مثلاً Φίλιππος Βʹ = فیلیپ دوم.

جستارهای وابستهویرایش