آلفا (حرف)

حرفی در الفبای یونانی

'آلفا' (بزرگ:'Α'کوچک:'α'; (به یونانی: Αλφα)) اولین حرف الفبای یونانی است. در سیستم اعداد یونانی مقدار ۱ دارد. و هم‌ردیف حروف A در انگلیسی ا در سیریلیک و الف در فارسی است.

Alpha uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

در یونانی قدیم و یونانی جدید حرف آلفا با آوای a به کار می‌رود.

استفاده به عنوان نمادویرایش

آلفا در فیزیک و شیمی و ریاضی کاربرد بسیار دارد که از آن می‌توان به پرتو آلفا، واپاشی آلفا و کربن آلفا را مثال زد.

از آلفا در ریاضی به عنوان متغیری جهت اندازه زاویه نیز استفاده می‌شود.

منابعویرایش

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*