اتا (بزرگ: Η، کوچک: η; (به یونانی: Ήτα))هفتمین حرف الفبای یونانی است. و در سیستم شمارش یونانی مقدار ۸ را دارد. همردیف آن در الفبای لاتین H و در الفبای سیریلیک И است، در فارسی نیز، هم سطح حروف ه و ح است.

الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

در یونانی مدرن این حرف [ˈita] تلفظ می‌شود. و در یونانی کلاسیک ɛ: تلفظ می‌شد.

اتا در موارد زیر به عنوان نماد به کار می‌رود.

در حالت بزرگ:

  • شیمی، انتالپی. H که از کلمه ἐνθάλπος (smooth breathing and epsilon)، گرفته شده اما به نظر می‌آید که از کلمه لاتین Heat گرفته شده‌باشد.

حالت کوچک آن:

منابع

ویرایش
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*