پی (بزرگ Π، کوچک π) شانزدهمین حرف الفبای یونانی است. و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۸۰ را دارد. حرف همردیف آن در زبان سیریلک حرف پی است(П, п).

Pi uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

حالت کوچک آن در موارد زیر کاربرد دارد:

  • در ریاضیات به عنوان ثابتt π ≈ 3.14159...، که نسبت محیط به قطر هر دایره است پی می‌گویندعلامت پی از کلمه یونانی "περιφέρεια" 'periphery' و "περίμετρος" 'perimeter'، به معنی محیط دایره گرفته شده‌است.
  • ذره بنیادی پیون یا مزون پی.
  • سود در اقتصاد خرد.
  • تورم در اقتصاد کلان.
  • نوعی پیوند در شیمی که در آن اوربیتالهای پی به اشتراک گذارده می‌شوند.

حالت بزرگ آن در موارد زیر کاربرد دارد:

جستارهای وابسته

منابع

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*