دهه ۱۵۰۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۵۰۳ (پیش از میلاد))

دهه ۱۵۰۰ (پیش از میلاد) صد و پنجاهمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۷۰  ۱۴۸۰  ۱۴۹۰  ۱۵۰۰  ۱۵۱۰  ۱۵۲۰  ۱۵۳۰ 

سال: ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ - ۱۵۰۰ - ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان