دهه ۱۶۰۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۶۰۰ (پیش از میلاد))

دهه ۱۶۰۰ (پیش از میلاد) صد و شصتمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۵ - سده ۱۶ - سده ۱۷
دهه: ۱۵۷۰  ۱۵۸۰  ۱۵۹۰  ۱۶۰۰  ۱۶۱۰  ۱۶۲۰  ۱۶۳۰ 

سال: ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ - ۱۶۰۰ - ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش