۳۲۳ (قمری)، سیصد و بیست و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم دسامبر سال ۹۳۴ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰ 

سال: ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶

درگذشتگانویرایش

  • کشته شدن مردآویج زیاری مؤسس سلسله آل زیار بدست غلامان ترک خود در گرمابه.

وابستهویرایش