۳۲۷ (قمری)، سیصد و بیست و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم نوامبر سال ۹۳۸ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰ 

سال: ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش