۳۴ (قمری)، سی و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم ژوئیه سال ۶۵۴ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰ 

سال: ۳۱ ۳۲ ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ ۳۶ ۳۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش