۶۶۶

۶۶۶ (ششصد و شصت و شش) عددی طبیعی پس از ۶۶۵ و پیش از ۶۶۷ است.و در سنت شیطان پرستی عدد وحش است.

دانستنی‌های ریاضیویرایش

  • مجموع اعداد طبیعی از ۱ تا ۳۶، ۶۶۶ می‌شود. یعنی ۱ + ۲ + ۳ + … + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶ = ۶۶۶. بنابراین ۶۶۶ عددی مثلثی است. توجه شود که ۳۶ = ۱۵ + ۲۱ و ۱۵ و ۲۱ نیز اعداد مثلثی‌اند و ۱۵۲ + ۲۱۲ = ۲۲۵ + ۴۴۱ = ۶۶۶.
  • تعداد عددهای اول کوچکتر از ۶۶۶، ۱۲۱ است که مربع ۱۱ است که تعداد عددهای اول کوچکتر از ۳۶ می‌باشد.
  • میانگین توافقی رقم‌های ۶۶۶ اینگونه محاسبه می‌شود: ۳/۱/۶ + ۱/۶ + ۱/۶ = ۶‏ (۶۶۶ پنجاه و چهارمین عددی است که چنین ویژگی دارد).
  • ۶۶۶ در عددنویسی رومی به صورت DCLXVI نوشته می‌شود؛ که تمام نمادهای کوچکتر از ۱۰۰۰ در آن پدیدار می‌گردند (D=۵۰۰, C=۱۰۰, L=۵۰, X=۱۰, V=۵, I=۱).
  • مجموع مربعات نخستین هفت عدد اول به صورت: ۲۲ + ۳۲ + ۵۲ + ۷۲ + ۱۱۲ + ۱۳۲ + ۱۷۲ = ۶۶۶ است.
  • ۶۶۶ به صورت ۲ × ۳۲ × ۳۷ تجزیه می‌شود.

در مبناهای گوناگونویرایش

مبنا عدد
مبنای ۱۰ ۶۶۶
مبنای ۲ ۱۰۱۰۰۱۱۰۱۰
مبنای ۳ ۲۲۰۲۰۰
مبنای ۴ ۲۲۱۲۲
مبنای ۵ ۱۰۱۳۱
مبنای ۶ ۳۰۳۰
مبنای ۸ ۱۲۳۲
مبنای ۱۲ ۴۷۶
مبنای ۱۶ ۲۹A
مبنای ۲۰ ۱D۶
مبنای ۳۶ II

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش