۸۴۸ (قمری)

۸۴۸ (قمری)، هشتصد و چهل و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و نهم آوریل سال ۱۴۴۴ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰ 

سال: ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش