۸۶۴ (قمری)، هشتصد و شصت و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم نوامبر سال ۱۴۵۹ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰  ۸۸۰  ۸۹۰ 

سال: ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش