۹۲۵ (قمری)، نهصد و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم ژانویه سال ۱۵۱۹ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۸۹۰  ۹۰۰  ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰ 

سال: ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش