۹۲۷ (قمری)، نهصد و بیست و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم دسامبر سال ۱۵۲۰ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۸۹۰  ۹۰۰  ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰ 

سال: ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش