۹۳۳ (قمری)، نهصد و سی و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم اکتبر سال ۱۵۲۶ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۰۰  ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰ 

سال: ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش