ابوعلی سیمجور

عمادالدوله ابوعلی سیمجور از سپهسالاران خاندان سیمجوریان و فرزند ابوالحسن سیمجور بود. او در سال ۳۸۱ هجری جانشین پدر شد و امارت خراسان و بخش‌هایی از ماورالنهر را به او سپردند. او که مال و مکنت فراوانی داشت، به رقابت با امیر وقت سامانیان، خود را «امیرالامراءالموید من السماء» نامید و در ۳۸۲ هجری که بغری خان به بخارا حمله کرد، او حاضر به مساعدت نوح سامانی نشد. برهمین منوال در ۳۸۳ که سبکتکین به خراسان لشکر کشید، نوح سامانی اعتنایی نکرد و ابوعلی شکست خورد و به جرجان پناه برد.

منابعویرایش

  • عباس پرویز. تاریخ دیالمه و غزنویان. ص ۲۰–۲۲.