ارابه‌ران

مختصات: نقشه آسمان ۰۶h ۰۰m ۰۰s, +۴۰° ۰۰′ ۰۰″

این صورت فلکی دارای مثلثی است که نزد عراق به بزغالگان و نزد انگلیس ها به the kidsمعروف است ارابه ران یا ممسک العنان یکی از صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی است.

ارابه‌ران
صورت فلکی
ارابه‌ران
نام لاتینAuriga
کوته‌نوشت لاتینAur
صفت ملکیAurigae
افسانه‌شناسیاساطیر یونان
بعد۶ ساعت
میل۴۰°
پهنه675 درجه مربع
رتبهبیست و یکم
فاصله نزدیک‌ترین ستارهسال نوری
نام درخشان‌ترین ستارهبزبان (آلفا ارابه‌ران)سروش .capella
صور مجاور
  1. زرافه
  2. پرسائوس
  3. گاو
  4. دوپیکر
  5. سیاه‌گوش
مشهود بین عرض‌های °+ و °-
بهترین زمان مشاهده در ماه بهمن

در بالای سر پیکر آسمانی گاو، چند ضلعی بزرگی به نام ارابه ران (Auriga) قرار دارد. درخشان‌ترین ستارهٔ این پیکر آسمانی، بزبان (عیوق، Capella) است که ششمین ستارهٔ درخشان آسمان می‌باشد. عیوق در ادبیات فارسی استعاره از بلندای آسمان و کمال است. ستاره‌ای که از نظر رنگ شبیه به خورشید، ولی در حقیقت بسیار بزرگ‌تر از آن است و بر بازوی راست ارابه ران قرار دارد. بعد از این ستاره، از نظر درخشش، ستارهٔ منکب العنان، در شانهٔ ارابه ران است. جنوبی‌ترین ستارهٔ این چند ضلعی، متعلق به صورت فلکی گاو است.

در مرکز این پیکر، چندین خوشهٔ باز و کم نور (m38,m36) قرار دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت اند. ارابه ران، همیشه افساری در دست و یک بز و دو بزغاله به همراه دارد. در یکی از داستان‌ها، ارابه ران همان هفستوس، پسر لنگ زئوس و هرا است. هفستوس، خدای آتش و حامی هنرمندانی بود که با فلز و آهن کار می‌کردند. او، به دلیل اینکه پیمودن مسافتهای طولانی با پای لنگ برایش دشوار بود، ارابه را اختراع کرد!