فهرست ستاره‌های ارابه‌ران

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی ارابه‌ران است

نام B F HD HIP RA میل vis.
mag.
abs.
mag.
Dist. (ly) رده‌بندی یادداشت
Capella α 13 34029 24608 05h 16m 41.30s ‏ 56.5″ 59′ ‎+45° 0.08 −0.48 42 G8III / G0III Alhajoth, Alhaior, Althaiot, Alhaiset, Alhatod, Alhojet, Alanac, Alanat, Alioc; ستاره چندگانه, دوتایی طیفی; ۱۴ تساهر درخشان
β Aur β 34 40183 28360 05h 59m 31.77s ‏ 50.8″ 56′ ‎+44° 1.90 −0.10 82 A2V Menkalinan, Menkalina; دوتایی گرفتی
θ Aur θ 37 40312 28380 05h 59m 43.24s ‏ 46.0″ 12′ ‎+37° 2.65 −0.98 173 A0p Si Mahasim, Maha-Sim, Manus
ι Aur ι 3 31398 23015 04h 56m 59.62s ‏ 58.1″ 09′ ‎+33° 2.69 −3.29 512 K3IIvar Kabdhilinan, Hassaleh
ε Aur ε 7 31964 23416 05h 01m 58.13s ‏ 23.9″ 49′ ‎+43° 3.03 −5.95 2037 F0Ia Almaaz, Maaz, Al Maz, Al Anz; long period eclipsing binary
η Aur η 10 32630 23767 05h 06m 30.87s ‏ 04.7″ 14′ ‎+41° 3.18 −0.96 219 B3V Haedus II, Hoedus II, Haedus, Maha-Sim
ζ Aur ζ 8 32068 23453 05h 02m 28.68s ‏ 33.2″ 04′ ‎+41° 3.69 −3.22 787 K4II comp Sadatoni, Saclateni, Haedus I, Hoedus I; eclipsing binary
δ Aur δ 33 40035 28358 05h 59m 31.55s ‏ 05.9″ 17′ ‎+54° 3.72 0.55 140 K0III Prijipati, Praja
ν Aur ν 32 39003 27673 05h 51m 29.39s ‏ 54.5″ 08′ ‎+39° 3.97 −0.13 215 K0III
π Aur π 35 40239 28404 05h 59m 56.10s ‏ 12.3″ 56′ ‎+45° 4.30 −2.76 840 M3IIvar
κ Aur κ 44 43039 29696 06h 15m 22.74s ‏ 55.4″ 29′ ‎+29° 4.32 0.75 169 G8IIIvar
τ Aur τ 29 38656 27483 05h 49m 10.46s ‏ 52.1″ 10′ ‎+39° 4.51 0.44 213 G8III
16 Aur 16 34334 24727 05h 18m 10.55s ‏ 19.2″ 22′ ‎+33° 4.54 0.26 234 K3III...
λ Aur λ 15 34411 24813 05h 19m 08.08s ‏ 02.4″ 06′ ‎+40° 4.69 4.18 41 G0V Al Hurr
χ Aur χ 25 36371 25984 05h 32m 43.67s ‏ 31.3″ 11′ ‎+32° 4.71 −5.77 4075 B5Iab
υ Aur υ 31 38944 27639 05h 51m 02.41s ‏ 20.5″ 18′ ‎+37° 4.72 −1.10 475 M1III
2 Aur 2 30834 22678 04h 52m 38.00s ‏ 11.5″ 42′ ‎+36° 4.79 −1.39 561 K3III
ψ2 Aur ψ2 50 47174 31832 06h 39m 19.83s ‏ 20.4″ 29′ ‎+42° 4.80 −0.81 432 K3III
μ Aur μ 11 33641 24340 05h 13m 25.73s ‏ 04.8″ 29′ ‎+38° 4.82 1.33 162 A4m
63 Aur 63 54716 34752 07h 11m 39.29s ‏ 14.0″ 19′ ‎+39° 4.91 −0.86 464 K4II-III
ψ1 Aur ψ1 46 44537 30520 06h 24m 53.90s ‏ 16.4″ 17′ ‎+49° 4.92 −5.43 3835 K5Iabvar
4 Aur 4 31647 23179 04h 59m 15.38s ‏ 25.7″ 53′ ‎+37° 4.93 1.49 159 A1V
ξ Aur ξ 30 39283 27949 05h 54m 50.79s ‏ 24.9″ 42′ ‎+55° 4.96 0.62 241 A2V
9 Aur 9 32537 23783 05h 06m 40.66s ‏ 53.3″ 35′ ‎+51° 4.98 2.89 85 F0V
ψ7 Aur ψ7 58 49520 32844 06h 50m 45.96s ‏ 53.6″ 46′ ‎+41° 4.99 −0.25 364 K3III
14 Aur 14 33959 24504 05h 15m 24.41s ‏ 15.3″ 41′ ‎+32° 5.01 0.43 269 A9IV
σ Aur σ 21 35186 25292 05h 24m 39.14s ‏ 07.4″ 23′ ‎+37° 5.02 −0.97 513 K4III
ψ4 Aur ψ4 55 47914 32173 06h 43m 05.01s ‏ 28.3″ 31′ ‎+44° 5.04 0.18 306 K5III
19 Aur 19 34578 24879 05h 20m 00.92s ‏ 29.0″ 57′ ‎+33° 5.05 −4.82 3075 A5IIvar
φ Aur φ 24 35620 25541 05h 27m 38.89s ‏ 33.6″ 28′ ‎+34° 5.08 −0.37 400 K4IIIp
65 Aur 65 57264 35710 07h 22m 02.69s ‏ 38.3″ 45′ ‎+36° 5.12 0.84 235 K0III
ρ Aur ρ 20 34759 25048 05h 21m 48.41s ‏ 16.8″ 48′ ‎+41° 5.22 −1.25 642 B5V
ψ6 Aur ψ6 57 48781 32562 06h 47m 39.58s ‏ 22.1″ 47′ ‎+48° 5.22 −0.35 424 K1III
66 Aur 66 57669 35907 07h 24m 08.47s ‏ 20.8″ 40′ ‎+40° 5.23 −1.51 728 K0III
ψ5 Aur ψ5 56 48682 32480 06h 46m 44.34s ‏ 37.3″ 34′ ‎+43° 5.24 4.15 54 G0V
49 Aur 49 46553 31434 06h 35m 12.06s ‏ 20.4″ 01′ ‎+28° 5.26 −0.42 447 A0Vnn
45 Aur 45 43905 30247 06h 21m 46.11s ‏ 08.6″ 27′ ‎+53° 5.34 1.56 186 F5III...
ψ3 Aur ψ3 52 47100 31789 06h 38m 49.19s ‏ 09.3″ 54′ ‎+39° 5.34 −1.49 758 B8III
40 Aur 40 41357 28946 06h 06m 35.09s ‏ 58.0″ 28′ ‎+38° 5.36 0.01 380 A4m
34452 24799 05h 19m 00.02s ‏ 54.5″ 44′ ‎+33° 5.38 −0.31 448 A0p...
26 Aur 26 37269 26536 05h 38m 38.10s ‏ 32.8″ 29′ ‎+30° 5.40 −0.29 447 A2V + GIII
UU Aur 46687 31579 06h 36m 32.84s ‏ 44.0″ 26′ ‎+38° 5.40 −3.32 1811 C5II متغیر نیمه منظم
34557 24902 05h 20m 14.68s ‏ 10.8″ 05′ ‎+41° 5.46 0.60 306 A3V
ο Aur ο 27 38104 27196 05h 45m 54.05s ‏ 34.6″ 49′ ‎+49° 5.46 −0.39 482 A0p...
34904 25143 05h 22m 50.32s ‏ 45.3″ 01′ ‎+41° 5.54 0.72 300 A3V
34269 24738 05h 18m 15.68s ‏ 31.9″ 47′ ‎+42° 5.55 −1.09 694 M4III
30454 22393 04h 49m 12.84s ‏ 15.4″ 26′ ‎+31° 5.57 1.29 235 K2III
30557 22545 04h 51m 09.36s ‏ 26.7″ 44′ ‎+48° 5.64 0.67 321 G9III
34790 25001 05h 21m 12.69s ‏ 11.6″ 34′ ‎+29° 5.66 1.00 278 A1Vs
33167 24109 05h 10m 42.87s ‏ 44.8″ 57′ ‎+46° 5.67 2.35 151 F5V
30823 22699 04h 52m 47.77s ‏ 11.9″ 35′ ‎+42° 5.68 −0.32 517 A3III
35600 25492 05h 27m 08.27s ‏ 31.0″ 12′ ‎+30° 5.69 −3.56 2312 B9Ib
51 Aur 51 47070 31771 06h 38m 39.55s ‏ 28.0″ 23′ ‎+39° 5.70 0.76 317 K5III
36 Aur 36 40394 28499 06h 00m 58.56s ‏ 07.1″ 54′ ‎+47° 5.71 −1.77 1022 B9.5p SiFe
36678 26344 05h 36m 35.22s ‏ 43.3″ 25′ ‎+54° 5.74 −1.06 746 M0III
RT Aur 48 45412 30827 06h 28m 34.09s ‏ 35.1″ 29′ ‎+30° 5.75 −2.65 1560 F5.5Ibv متغیر دلتا قیفاووسی
53 Aur 53 47152 31737 06h 38m 23.02s ‏ 03.8″ 59′ ‎+28° 5.76 0.20 421 B9npe...
41 Aur A 41 42126 29388 06h 11m 36.58s ‏ 40.0″ 42′ ‎+48° 5.78 0.88 311 A3V+... ستاره دوتایی
42471 29451 06h 12m 20.13s ‏ 36.2″ 41′ ‎+32° 5.78 −2.40 1411 M1III
WW Aur 46052 31173 06h 32m 27.20s ‏ 17.8″ 27′ ‎+32° 5.82 1.19 275 A3m + A3m
30453 22407 04h 49m 19.06s ‏ 17.8″ 35′ ‎+32° 5.84 0.78 336 A8m
ψ9 Aur ψ9 50658 33377 06h 56m 32.06s ‏ 26.4″ 16′ ‎+46° 5.85 −1.17 825 B8III
64 Aur 64 56221 35341 07h 18m 02.22s ‏ 00.1″ 53′ ‎+40° 5.87 1.30 268 A5Vn
47 Aur 47 45466 30972 06h 30m 02.98s ‏ 07.9″ 41′ ‎+46° 5.88 −0.18 530 K4III
50763 33415 06h 56m 56.13s ‏ 19.9″ 42′ ‎+46° 5.88 0.83 334 K0III:
39586 27973 05h 54m 59.02s ‏ 07.0″ 42′ ‎+31° 5.90 1.42 256 A5IV
40084 28343 05h 59m 21.78s ‏ 28.4″ 55′ ‎+49° 5.90 −1.79 1124 G5III
39 Aur 39 41074 28823 06h 05m 03.42s ‏ 55.1″ 58′ ‎+42° 5.90 2.34 168 F3V
35520 25471 05h 26m 48.80s ‏ 30.6″ 23′ ‎+34° 5.92 −2.06 1289 A1p
35239 25291 05h 24m 38.53s ‏ 35.4″ 08′ ‎+31° 5.94 −1.07 821 B9III
5 Aur 5 31761 23261 05h 00m 18.35s ‏ 40.9″ 23′ ‎+39° 5.95 2.33 173 F5V
37367 26606 05h 39m 18.31s ‏ 54.8″ 12′ ‎+29° 5.98 −1.81 1177 B2IV-V
40486 28562 06h 01m 43.05s ‏ 34.1″ 57′ ‎+48° 5.98 −0.64 686 K0
AE Aur 34078 24575 05h 16m 18.15s ‏ 44.0″ 18′ ‎+34° 5.99 −2.26 1455 O9.5Vvar runaway star; متغیر جباری
36040 25816 05h 30m 48.65s ‏ 43.5″ 27′ ‎+41° 5.99 0.62 386 K0IIIp
41429 28930 06h 06m 22.44s ‏ 44.7″ 30′ ‎+29° 6.01 −1.18 893 M3II comp
33203 24072 05h 10m 18.81s ‏ 06.7″ 18′ ‎+37° 6.02 −2.97 2050 B2II: comp
54 Aur 54 47395 31852 06h 39m 33.12s ‏ 47.4″ 15′ ‎+28° 6.02 −0.67 709 B7III
62 Aur 62 51440 33614 06h 59m 02.88s ‏ 09.4″ 03′ ‎+38° 6.02 −0.31 603 K2III
50056 33044 06h 53m 03.54s ‏ 16.8″ 47′ ‎+35° 6.03 −0.62 698 K3III:
37519 26712 05h 40m 35.91s ‏ 29.6″ 21′ ‎+31° 6.04 0.10 502 B9.5III-IVp
39225 27778 05h 52m 40.08s ‏ 02.8″ 55′ ‎+33° 6.04 −0.75 744 M2II:
40626 28637 06h 02m 48.59s ‏ 20.8″ 54′ ‎+49° 6.04 0.54 410 B9.5IV
31069 22842 04h 54m 51.22s ‏ 39.6″ 03′ ‎+44° 6.06 0.97 340 A0V
42466 29569 06h 13m 45.34s ‏ 21.4″ 10′ ‎+51° 6.07 0.61 403 K1III
36891 26363 05h 36m 52.42s ‏ 56.6″ 10′ ‎+40° 6.08 −3.38 2547 G3Ib
38 Aur 38 40801 28677 06h 03m 17.87s ‏ 42.8″ 54′ ‎+42° 6.08 1.56 261 K0III
41 Aur B 41 42127 06h 11m 36.60s ‏ 40.0″ 42′ ‎+48° 6.09 component of the 41 Aur system
31327 22955 04h 56m 20.09s ‏ 06.8″ 10′ ‎+36° 6.10 −6.66 11643 B2Ib
36719 26315 05h 36m 15.95s ‏ 55.2″ 42′ ‎+47° 6.10 1.05 333 F0V:
59 Aur 59 50018 33041 06h 53m 01.41s ‏ 08.9″ 52′ ‎+38° 6.10 0.04 530 F2V
32188 23511 05h 03m 18.64s ‏ 30.0″ 26′ ‎+41° 6.11 −2.87 2037 A2sh
41330 28908 06h 06m 08.62s ‏ 18.4″ 23′ ‎+35° 6.12 4.01 86 G0V
32406 23583 05h 04m 14.56s ‏ 40.6″ 29′ ‎+30° 6.14 −0.12 581 K0II-III
40083 28390 05h 59m 47.95s ‏ 49.6″ 32′ ‎+54° 6.14 1.04 341 K2III
AR Aur 17 34364 24740 05h 18m 18.89s ‏ 02.7″ 46′ ‎+33° 6.15 0.72 398 B9.5V eclipsing binary
41467 29025 06h 07m 26.76s ‏ 15.6″ 51′ ‎+41° 6.15 −0.89 834 K0III
33654 24451 05h 14m 44.27s ‏ 50.2″ 12′ ‎+53° 6.16 −2.45 1716 A0V
50420 33269 06h 55m 14.66s ‏ 36.2″ 54′ ‎+43° 6.16 −0.97 869 A9III
35519 25476 05h 26m 54.33s ‏ 26.3″ 27′ ‎+35° 6.17 −0.31 644 K2
35521 25475 05h 26m 51.28s ‏ 44.2″ 15′ ‎+33° 6.18 1.06 344 K0
40588 28517 06h 01m 10.06s ‏ 04.3″ 02′ ‎+31° 6.18 1.70 256 A2V
53925 34462 07h 08m 36.25s ‏ 42.5″ 26′ ‎+37° 6.19 −0.45 695 K1III
32655 23799 05h 06m 49.56s ‏ 29.0″ 10′ ‎+43° 6.20 −0.91 860 F2IIp...
35984 25730 05h 29m 40.63s ‏ 11.7″ 11′ ‎+29° 6.20 1.45 290 F6III
37394 26779 05h 41m 20.33s ‏ 56.4″ 28′ ‎+53° 6.21 5.77 40 K1V
40325 28438 06h 00m 18.92s ‏ 31.6″ 35′ ‎+44° 6.21 0.97 365 K2III...
48073 32190 06h 43m 13.72s ‏ 50.7″ 08′ ‎+37° 6.21 0.38 478 K0
34332 24771 05h 18m 40.32s ‏ 54.6″ 27′ ‎+40° 6.22 −0.36 676 K0
37536 26718 05h 40m 42.05s ‏ 14.2″ 55′ ‎+31° 6.23 −1.89 1370 M2SIab
40832 28644 06h 02m 55.12s ‏ 10.4″ 38′ ‎+32° 6.23 2.74 163 F4V
41269 28861 06h 05m 33.90s ‏ 56.7″ 35′ ‎+33° 6.23 −1.06 937 B9sp...
49949 33056 06h 53m 07.57s ‏ 24.3″ 50′ ‎+44° 6.24 1.03 359 A8Vn
36499 26071 05h 33m 38.23s ‏ 32.2″ 43′ ‎+34° 6.27 0.78 408 A3IV
39045 27661 05h 51m 25.74s ‏ 28.9″ 07′ ‎+32° 6.28 0.03 580 M3III
42083 29404 06h 11m 45.91s ‏ 50.5″ 38′ ‎+52° 6.28 1.27 327 A5m
38765 27625 05h 50m 56.22s ‏ 52.9″ 30′ ‎+51° 6.29 1.62 281 K1III
35238 25290 05h 24m 38.44s ‏ 26.2″ 13′ ‎+31° 6.30 −0.49 744 K1III...
38358 27319 05h 47m 14.68s ‏ 37.1″ 31′ ‎+42° 6.30 −0.42 720 K0
50384 33271 06h 55m 15.21s ‏ 35.7″ 49′ ‎+45° 6.31 0.96 383 K0III-IV
41162 28820 06h 05m 02.58s ‏ 51.4″ 57′ ‎+37° 6.32 −0.50 755 K0III+...
60 Aur 60 50037 33064 06h 53m 13.37s ‏ 18.4″ 26′ ‎+38° 6.32 2.23 214 F5V:
43 Aur 43 43380 29949 06h 18m 16.86s ‏ 38.7″ 21′ ‎+46° 6.33 1.20 346 K2III
56941 35623 07h 21m 03.11s ‏ 21.6″ 39′ ‎+42° 6.33 −0.63 805 K0
41636 29114 06h 08m 23.14s ‏ 21.0″ 03′ ‎+41° 6.34 0.99 384 G9III
39866 28117 05h 56m 33.77s ‏ 32.2″ 56′ ‎+28° 6.35 −3.88 3622 A2II
47270 31889 06h 39m 57.87s ‏ 50.8″ 00′ ‎+44° 6.35 −0.19 663 K1III
37138 26463 05h 37m 45.80s ‏ 33.0″ 33′ ‎+33° 6.36 0.44 498 K0
48272 32268 06h 44m 12.52s ‏ 33.3″ 06′ ‎+36° 6.37 −0.85 908 A2V
36041 25810 05h 30m 45.07s ‏ 33.6″ 49′ ‎+39° 6.38 0.63 460 G9III
40722 28642 06h 02m 53.49s ‏ 42.3″ 22′ ‎+43° 6.38 0.88 410 K0
40873 28765 06h 04m 29.11s ‏ 24.6″ 34′ ‎+51° 6.39 0.98 394 A7III
37646 26781 05h 41m 20.97s ‏ 14.9″ 29′ ‎+29° 6.40 0.46 502 B8IV
39182 27777 05h 52m 39.67s ‏ 29.0″ 34′ ‎+39° 6.40 −0.14 661 A2V
57263 35725 07h 22m 13.41s ‏ 45.7″ 59′ ‎+38° 6.40 0.33 533 K0
35681 25580 05h 28m 00.92s ‏ 51.2″ 45′ ‎+33° 6.41 3.76 110 F5
44092 30200 06h 21m 11.91s ‏ 27.3″ 32′ ‎+29° 6.41 1.33 338 A1Vs
33463 24193 05h 11m 38.31s ‏ 13.1″ 54′ ‎+29° 6.42 −1.31 1144 M2III
40062 28385 05h 59m 45.83s ‏ 15.9″ 19′ ‎+55° 6.42 1.32 342 A5m
45192 30741 06h 27m 35.52s ‏ 47.2″ 33′ ‎+32° 6.43 0.80 435 K0
37250 26592 05h 39m 08.72s ‏ 31.9″ 21′ ‎+41° 6.44 2.02 250 K0
22 Aur 22 35076 25192 05h 23m 22.86s ‏ 12.6″ 56′ ‎+28° 6.45 0.15 593 B9Vs
6 Aur 6 31780 23268 05h 00m 23.21s ‏ 16.8″ 39′ ‎+39° 6.46 −1.45 1244 K4Iab:
ψ8 Aur ψ8 61 50204 33133 06h 53m 57.07s ‏ 18.3″ 30′ ‎+38° 6.46 −0.56 825 B9.5sp...
38229 27293 05h 47m 00.06s ‏ 15.5″ 31′ ‎+51° 6.47 0.63 481 G5
33632 24332 05h 13m 17.55s ‏ 15.5″ 20′ ‎+37° 6.48 4.41 85 F8
47703 32040 06h 41m 37.77s ‏ 55.2″ 55′ ‎+35° 6.48 2.00 256 F8III
51021 33453 06h 57m 18.50s ‏ 41.0″ 23′ ‎+37° 6.48 −0.94 994 M3
56171 35317 07h 17m 42.65s ‏ 34.8″ 52′ ‎+38° 6.48 0.45 524 K0
29867 22003 04h 43m 48.27s ‏ 56.0″ 51′ ‎+32° 6.49 2.20 235 A8V
32608 23724 05h 06m 00.93s ‏ 11.1″ 56′ ‎+35° 6.49 1.91 269 A5V
18 Aur 18 34499 24832 05h 19m 23.72s ‏ 07.6″ 59′ ‎+33° 6.49 2.20 235 A7V
34498 24881 05h 20m 02.32s ‏ 31.5″ 25′ ‎+44° 6.49 −0.83 948 K0
35202 25301 05h 24m 44.80s ‏ 59.9″ 11′ ‎+36° 6.49 −1.82 1495 K2
40650 28634 06h 02m 45.11s ‏ 33.5″ 48′ ‎+47° 6.49 4.22 93 F5
49364 32746 06h 49m 44.30s ‏ 45.8″ 30′ ‎+37° 6.49 −0.33 753 K5
36484 26054 05h 33m 27.41s ‏ 04.7″ 48′ ‎+32° 6.50 1.70 297 A2m
38200 27164 05h 45m 29.59s ‏ 29.5″ 19′ ‎+31° 6.50 −0.94 1003 K0
42 Aur 42 43244 29884 06h 17m 34.68s ‏ 26.1″ 25′ ‎+46° 6.53 2.24 235 F0V
HD 40979 40979 28767 06h 04m 29.94s ‏ 37.6″ 15′ ‎+44° 6.74 4.13 109 F8V یک سیاره دارد(b)
12 Aur 12 33988 05h 16m 27.10s ‏ 56.0″ 24′ ‎+46° 6.90 B5
AB Aur AB 04h 55m 45.84s ‏ 04.29″ 33′ ‎+30° 7.06 469 A0Vpe has a dust disk in which planets or brown dwarves may be forming
HD 45350 45350 30860 06h 28m 45.71s ‏ 46.7″ 57′ ‎+38° 7.88 4.43 160 G5IV has a planet (b)
HD 43691 43691 30057 06h 19m 34.68s ‏ 32.3″ 05′ ‎+41° 8.03 3.18 304 G0IV-V has a planet (b)
HD 49674 49674 32916 06h 51m 30.52s ‏ 03.9″ 52′ ‎+40° 8.10 5.05 133 G5V has a planet (b)
جی‌دی ۶۶ 05h 20m 38.31s ‏ 24.1″ 48′ ‎+30° 15.56 12.02 166 DA کوتوله سفید, has a possible planet

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • «The Hipparcos and Tycho Catalogues». ۱۹۹۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۷ دسامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در 2006-12-26. از پارامتر ناشناخته |آخر= صرف‌نظر شد (کمک); تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  • «HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۲۰۰۶-۱۲-۲۶. از پارامتر ناشناخته |آخر= صرف‌نظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته |تایخ= صرف‌نظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته |اول= صرف‌نظر شد (کمک)
  • «Identification of a Constellation from a Position». ۱۹۸۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در 2006-12-26. از پارامتر ناشناخته |آخر= صرف‌نظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته |اول= صرف‌نظر شد (کمک); تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  • «SIMBAD Astronomical Database». Centre de Données astronomiques de Strasbourg. دریافت‌شده در ۲۰۰۷-۰۱-۰۳.
  • «Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)». ۲۰۰۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در 2007-01-03. از پارامتر ناشناخته |آخر= صرف‌نظر شد (کمک); از پارامتر ناشناخته |coauthors= صرف نظر شد (|author= پیشنهاد می‌شود) (کمک); از پارامتر ناشناخته |اول= صرف‌نظر شد (کمک); تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)