فهرست صورت‌های فلکی بر پایه وسعت

به گروهی از ستاره‌ها که در تجسم انسان شکل و پیکربندی مشخصی را تشکیل داده باشند صورت فلکی یا پیکر آسمانی می‌گویند.

مار باریک (صورت فلکی) بزرگترین صورت فلکی است.
فهرست‌های ستاره‌شناسی

جدول زیر فهرست پیکرهای آسمانی مرتب شده بر اساس مساحت را نشان می‌دهد:

رتبه خانواده [۱] مخفف صورت فلکی مساحت (درجه مربع) [۲] درصد از کل آسمان RA:[۳] h m میل: d m Quad [۴]
۰۱ Her HYA مار باریک ۱۳۰۲٫۸۴۴ ۳٫۱۶٪ ۱۱ ۳۶٫۷۳ -۱۴ ۳۱٫۹۱ SQ۲
۰۲ Zod VIR دوشیزه ۱۲۹۴٫۴۲۸ ۳٫۱۴٪ ۱۳ ۲۴٫۳۹ -۰۴ ۰۹٫۵۱ SQ۳
۰۳ Urs UMA خرس بزرگ ۱۲۷۹٫۶۶۰ ۳٫۱۰٪ ۱۱ ۱۸٫۷۶ +۵۰ ۴۳٫۲۷ NQ۲
۰۴ Per CET نهنگ ۱۲۳۱٫۴۱۱ ۲٫۹۹٪ ۰۱ ۴۰٫۱۰ -۰۷ ۱۰٫۷۶ SQ۱
۰۵ Her HER زانوزده ۱۲۲۵٫۱۴۸ ۲٫۹۷٪ ۱۷ ۲۳٫۱۶ +۲۷ ۲۹٫۹۳ NQ۳
۰۶ Wat ERI جوی ۱۱۳۷٫۹۱۹ ۲٫۷۶٪ ۰۳ ۱۸٫۰۲ -۲۸ ۴۵٫۳۷ SQ۱
۰۷ Per PEG اسب بزرگ ۱۱۲۰٫۷۹۴ ۲٫۷۲٪ ۲۲ ۴۱٫۸۴ +۱۹ ۲۷٫۹۸ NQ۴
۰۸ Urs DRA اژدها ۱۰۸۲٫۹۵۲ ۲٫۶۳٪ ۱۵ ۰۸٫۶۴ +۶۷ ۰۰٫۴۰ NQ۳
۰۹ Her CEN قنطورس ۱۰۶۰٫۴۲۲ ۲٫۵۷٪ ۱۳ ۰۴٫۲۷ -۴۷ ۲۰٫۷۲ SQ۳
۱۰ Zod AQR دلو ۹۷۹٫۸۵۴ ۲٫۳۸٪ ۲۲ ۱۷٫۳۸ -۱۰ ۴۷٫۳۵ SQ۴
۱۱ Her OPH مارافسای ۹۴۸٫۳۴۰ ۲٫۳۰٪ ۱۷ ۲۳٫۶۹ -۰۷ ۵۴٫۷۴ SQ۳
۱۲ Zod LEO شیر ۹۴۶٫۹۶۴ ۲٫۳۰٪ ۱۰ ۴۰٫۰۳ +۱۳ ۰۸٫۳۲ NQ۲
۱۳ Urs BOO گاوران ۹۰۶٫۸۳۱ ۲٫۲۰٪ ۱۴ ۴۲٫۶۴ +۳۱ ۱۲٫۱۶ NQ۳
۱۴ Zod PSC ماهی ۸۸۹٫۴۱۷ ۲٫۱۶٪ ۰۰ ۲۸٫۹۷ +۱۳ ۴۱٫۲۳ NQ۱
۱۵ Zod SGR کمان ۸۶۷٫۴۳۲ ۲٫۱۰٪ ۱۹ ۰۵٫۹۴ -۲۸ ۲۸٫۶۱ SQ۴
۱۶ Her CYG ماکیان ۸۰۳٫۹۸۳ ۱٫۹۵٪ ۲۰ ۳۵٫۲۸ +۴۴ ۳۲٫۷۰ NQ۴
۱۷ Zod TAU گاو ۷۹۷٫۲۴۹ ۱٫۹۳٪ ۰۴ ۴۲٫۱۳ +۱۴ ۵۲٫۶۳ NQ۱
۱۸ Urs CAM زرافه ۷۵۶٫۸۲۸ ۱٫۸۳٪ ۰۸ ۵۱٫۳۷ +۶۹ ۲۲٫۸۹ NQ۲
۱۹ Per AND زن برزنجیر ۷۲۲٫۲۷۸ ۱٫۷۵٪ ۰۰ ۴۸٫۴۶ +۳۷ ۲۵٫۹۱ NQ۱
۲۰ Wat PUP کشتیدم ۶۷۳٫۴۳۴ ۱٫۶۳٪ ۰۷ ۱۵٫۴۸ -۳۱ ۱۰٫۶۴ SQ۲
۲۱ Per AUR ارابه‌ران ۶۵۷٫۴۳۸ ۱٫۵۹٪ ۰۶ ۰۴٫۴۲ +۴۲ ۰۱٫۶۸ NQ۲
۲۲ Her AQL عقاب ۶۵۲٫۴۷۳ ۱٫۵۸٪ ۱۹ ۴۰٫۰۲ +۰۳ ۲۴٫۶۵ NQ۴
۲۳ Her SER مار [۵] ۶۳۶٫۹۲۸ ۱٫۵۴٪ ۱۶ ۵۷٫۰۴ +۰۶ ۰۷٫۳۲ NQ۳
۲۴ Per PER برساووش ۶۱۴٫۹۹۷ ۱٫۴۹٪ ۰۳ ۱۰٫۵۰ +۴۵ ۰۰٫۷۹ NQ۱
۲۵ Per CAS ذات‌الکرسی ۵۹۸٫۴۰۷ ۱٫۴۵٪ ۰۱ ۱۹٫۱۶ +۶۲ ۱۱٫۰۴ NQ۱
۲۶ Ori ORI شکارچی ۵۹۴٫۱۲۰ ۱٫۴۴٪ ۰۵ ۳۴٫۵۹ +۰۵ ۵۶٫۹۴ NQ۱
۲۷ Per CEP قیفاووس ۵۸۷٫۷۸۷ ۱٫۴۲٪ ۲۲ +۷۱ ۰۰٫۵۱ NQ۴
۲۸ Urs LYN سیاه‌گوش ۵۴۵٫۳۸۶ ۱٫۳۲٪ ۰۷ ۵۹٫۵۳ +۴۷ ۲۸٫۰۰ NQ۲
۲۹ Zod LIB ترازو ۵۳۸٫۰۵۲ ۱٫۳۰٪ ۱۵ ۱۱٫۹۶ -۱۵ ۱۴٫۰۸ SQ۳
۳۰ Zod GEM دوپیکر ۵۱۳٫۷۶۱ ۱٫۲۵٪ ۰۷ ۰۴٫۲۴ +۲۲ ۳۶٫۰۱ NQ۲
۳۱ Zod CNC خرچنگ ۵۰۵٫۸۷۲ ۱٫۲۳٪ ۰۸ ۳۸٫۹۶ +۱۹ ۴۸٫۳۵ NQ۲
۳۲ Wat VEL بادبان ۴۹۹٫۶۴۹ ۱٫۲۱٪ ۰۹ ۳۴٫۶۴ -۴۷ ۱۰٫۰۳ SQ۲
۳۳ Zod SCO کژدم ۴۹۶٫۷۸۳ ۱٫۲۰٪ ۱۶ ۵۳٫۲۴ -۲۷ ۰۱٫۸۹ SQ۳
۳۴ Wat CAR شاه‌تخته ۴۹۴٫۱۸۴ ۱٫۲۰٪ ۰۸ ۴۱٫۷۰ -۶۳ ۱۳٫۱۶ SQ۲
۳۵ Ori MON تکشاخ ۴۸۱٫۵۶۹ ۱٫۱۷٪ ۰۷ ۰۳٫۶۳ +۰۰ ۱۶٫۹۳ NQ۲
۳۶ Lac SCL سنگتراش ۴۷۴٫۷۶۴ ۱٫۱۵٪ ۰۰ ۲۶٫۲۸ -۳۲ ۰۵٫۳۰ SQ۱
۳۷ Bay PHE سیمرغ ۴۶۹٫۳۱۹ ۱٫۱۴٪ ۰۰ ۵۵٫۹۱ -۴۸ ۳۴٫۸۴ SQ۱
۳۸ Urs CVN تازی‌ها ۴۶۵٫۱۹۴ ۱٫۱۳٪ ۱۳ ۰۶٫۹۶ +۴۰ ۰۶٫۱۱ NQ۳
۳۹ Zod ARI بره ۴۴۱٫۳۹۵ ۱٫۰۷٪ ۰۲ ۳۸٫۱۶ +۲۰ ۴۷٫۵۴ NQ۱
۴۰ Zod CAP بزغاله ۴۱۳٫۹۴۷ ۱٫۰۰٪ ۲۱ ۰۲٫۹۳ -۱۸ ۰۱٫۳۹ SQ۴
۴۱ Lac FOR کوره ۳۹۷٫۵۰۲ ۰٫۹۶٪ ۰۲ ۴۷٫۸۸ -۳۱ ۳۸٫۰۷ SQ۱
۴۲ Urs COM گیسو ۳۸۶٫۴۷۵ ۰٫۹۴٪ ۱۲ ۴۷٫۲۷ +۲۳ ۱۸٫۳۴ NQ۳
۴۳ Ori CMA سگ بزرگ ۳۸۰٫۱۱۸ ۰٫۹۲٪ ۰۶ ۴۹٫۷۴ -۲۲ ۰۸٫۴۲ SQ۲
۴۴ Bay PAV طاووس ۳۷۷٫۶۶۶ ۰٫۹۲٪ ۱۹ ۳۶٫۷۱ -۶۵ ۴۶٫۸۹ SQ۴
۴۵ Bay GRU درنا ۳۶۵٫۵۱۳ ۰٫۸۹٪ ۲۲ ۲۷٫۳۹ -۴۶ ۲۱٫۱۱ SQ۴
۴۶ Her LUP گرگ ۳۳۳٫۶۸۳ ۰٫۸۱٪ ۱۵ ۱۳٫۲۱ -۴۲ ۴۲٫۵۳ SQ۳
۴۷ Her SEX سدس ۳۱۳٫۵۱۵ ۰٫۷۶٪ ۱۰ ۱۶٫۲۹ -۰۲ ۳۶٫۸۸ SQ۲
۴۸ Bay TUC توکان ۲۹۴٫۵۵۷ ۰٫۷۱٪ ۲۳ ۴۶٫۶۴ -۶۵ ۴۹٫۸۰ SQ۴
۴۹ Bay IND هندی ۲۹۴٫۰۰۶ ۰٫۷۱٪ ۲۱ ۵۸٫۳۳ -۵۹ ۴۲٫۴۰ SQ۴
۵۰ Lac OCT هشتک ۲۹۱٫۰۴۵ ۰٫۷۱٪ ۲۳ ۰۰٫۰۰ -۸۲ ۰۹٫۱۲ SQ۴
۵۱ Ori LEP خرگوش ۲۹۰٫۲۹۱ ۰٫۷۰٪ ۰۵ ۳۳٫۹۵ -۱۹ ۰۲٫۷۸ SQ۱
۵۲ Her LYR شلیاق ۲۸۶٫۴۷۶ ۰٫۶۹٪ ۱۸ ۵۱٫۱۷ +۳۶ ۴۱٫۳۶ NQ۴
۵۳ Her CRT پیاله ۲۸۲٫۳۹۸ ۰٫۶۸٪ ۱۱ ۲۳٫۷۵ -۱۵ ۵۵٫۷۴ SQ۲
۵۴ Wat COL کبوتر ۲۷۰٫۱۸۴ ۰٫۶۵٪ ۰۵ ۵۱٫۷۶ -۳۵ ۰۵٫۶۷ SQ۱
۵۵ Her VUL روباهک ۲۶۸٫۱۶۵ ۰٫۶۵٪ ۲۰ ۱۳٫۸۸ +۲۴ ۲۶٫۵۶ NQ۴
۵۶ Urs UMI خرس کوچک ۲۵۵٫۸۶۴ ۰٫۶۲٪ ۱۵ ۰۰٫۰۰ +۷۷ ۴۱٫۹۹ NQ۳
۵۷ Lac TEL تلسکوپ ۲۵۱٫۵۱۲ ۰٫۶۱٪ ۱۹ ۱۹٫۵۴ -۵۱ ۰۲٫۲۱ SQ۴
۵۸ Lac HOR ساعت ۲۴۸٫۸۸۵ ۰٫۶۰٪ ۰۳ ۱۶٫۵۶ -۵۳ ۲۰٫۱۸ SQ۱
۵۹ Lac PIC سه‌پایه ۲۴۶٫۷۳۹ ۰٫۶۰٪ ۰۵ ۴۲٫۴۶ -۵۳ ۲۸٫۴۵ SQ۱
۶۰ Wat PSA ماهی جنوب ۲۴۵٫۳۷۵ ۰٫۵۹٪ ۲۲ ۱۷٫۰۷ -۳۰ ۳۸٫۵۳ SQ۴
۶۱ Bay HYI آبمار ۲۴۳٫۰۳۵ ۰٫۵۹٪ ۰۲ ۲۰٫۶۵ -۶۹ ۵۷٫۳۹ SQ۱
۶۲ Lac ANT تلمبه ۲۳۸٫۹۰۱ ۰٫۵۸٪ ۱۰ ۱۶٫۴۳ -۳۲ ۲۹٫۰۱ SQ۲
۶۳ Her ARA آتشدان ۲۳۷٫۰۵۷ ۰٫۵۷٪ ۱۷ ۲۲٫۴۹ -۵۶ ۳۵٫۳۰ SQ۳
۶۴ Urs LMI شیر کوچک ۲۳۱٫۹۵۶ ۰٫۵۶٪ ۱۰ ۱۴٫۷۲ +۳۲ ۰۸٫۰۸ NQ۲
۶۵ Wat PYX قطب‌نما ۲۲۰٫۸۳۳ ۰٫۵۴٪ ۰۸ ۵۷٫۱۶ -۲۷ ۲۱٫۱۰ SQ۲
۶۶ Lac MIC میکروسکوپ ۲۰۹٫۵۱۳ ۰٫۵۱٪ ۲۰ ۵۷٫۸۸ -۳۶ ۱۶٫۴۹ SQ۴
۶۷ Bay APS مرغ بهشتی ۲۰۶٫۳۲۷ ۰٫۵۰٪ ۱۶ ۰۸٫۶۵ -۷۵ ۱۸٫۰۰ SQ۳
۶۸ Per LAC چلپاسه ۲۰۰٫۶۸۸ ۰٫۴۹٪ ۲۲ ۲۷٫۶۸ +۴۶ ۰۲٫۵۱ NQ۴
۶۹ Wat DEL دلفین ۱۸۸٫۵۴۹ ۰٫۴۶٪ ۲۰ ۴۱٫۶۱ +۱۱ ۴۰٫۲۶ NQ۴
۷۰ Her CRV کلاغ ۱۸۳٫۸۰۱ ۰٫۴۵٪ ۱۲ ۲۶٫۵۲ -۱۸ ۲۶٫۲۰ SQ۳
۷۱ Ori CMI سگ کوچک ۱۸۳٫۳۶۷ ۰٫۴۴٪ ۰۷ ۳۹٫۱۷ +۰۶ ۲۵٫۶۳ NQ۲
۷۲ Bay DOR ماهی زرین ۱۷۹٫۱۷۳ ۰٫۴۳٪ ۰۵ ۱۴٫۵۱ -۵۹ ۲۳٫۲۲ SQ۱
۷۳ Urs CRB تاج شمالی ۱۷۸٫۷۱۰ ۰٫۴۳٪ ۱۵ ۵۰٫۵۹ +۳۲ ۳۷٫۴۹ NQ۳
۷۴ Lac NOR گونیا ۱۶۵٫۲۹۰ ۰٫۴۰٪ ۱۵ ۵۴٫۱۸ -۵۱ ۲۱٫۰۹ SQ۳
۷۵ Lac MEN کوهمیز ۱۵۳٫۴۸۴ ۰٫۳۷٪ ۰۵ ۲۴٫۹۰ -۷۷ ۳۰٫۲۴ SQ۱
۷۶ Bay VOL ماهی پرنده ۱۴۱٫۳۵۴ ۰٫۳۴٪ ۰۷ ۴۷٫۷۳ -۶۹ ۴۸٫۰۷ SQ۲
۷۷ Bay MUS مگس جنوبی ۱۳۸٫۳۵۵ ۰٫۳۴٪ ۱۲ ۳۵٫۲۸ -۷۰ ۰۹٫۶۶ SQ۳
۷۸ Per TRI سه‌سو ۱۳۱٫۸۴۷ ۰٫۳۲٪ ۰۲ ۱۱٫۰۷ +۳۱ ۲۸٫۵۶ NQ۱
۷۹ Bay CHA آفتاب پرست ۱۳۱٫۵۹۲ ۰٫۳۲٪ ۱۰ ۴۱٫۵۳ -۷۹ ۱۲٫۳۰ SQ۲
۸۰ Her CRA تاج جنوبی ۱۲۷٫۶۹۶ ۰٫۳۱٪ ۱۸ ۳۸٫۷۹ -۴۱ ۰۸٫۸۵ SQ۴
۸۱ Lac CAE اسکنه ۱۲۴٫۸۶۵ ۰٫۳۰٪ ۰۴ ۴۲٫۲۷ -۳۷ ۵۲٫۹۰ SQ۱
۸۲ Lac RET تور ۱۱۳٫۹۳۶ ۰٫۲۸٪ ۰۳ ۵۵٫۲۷ -۵۹ ۵۹٫۸۵ SQ۱
۸۳ Her TRA مثلث جنوبی ۱۰۹٫۹۷۸ ۰٫۲۷٪ ۱۶ ۰۴٫۹۵ -۶۵ ۲۳٫۲۸ SQ۳
۸۴ Her SCT سپر ۱۰۹٫۱۱۴ ۰٫۲۶٪ ۱۸ ۴۰٫۳۹ -۰۹ ۵۳٫۳۲ SQ۴
۸۵ Lac CIR دوپرگار ۹۳٫۳۵۳ ۰٫۲۳٪ ۱۴ ۳۴٫۵۴ -۶۳ ۰۱٫۸۲ SQ۳
۸۶ Her SGE پیکان ۷۹٫۹۳۲ ۰٫۱۹٪ ۱۹ ۳۹٫۰۵ +۱۸ ۵۱٫۶۸ NQ۴
۸۷ Wat EQU اسب کوچک ۷۱٫۶۴۱ ۰٫۱۷٪ ۲۱ ۱۱٫۲۶ +۰۷ ۴۵٫۴۹ NQ۴
۸۸ Her CRU چلیپا ۶۸٫۴۴۷ ۰٫۱۷٪ ۱۲ ۲۶٫۹۹ -۶۰ ۱۱٫۱۹ SQ۳
  1. 'خانواده' مخفف کلمات زیر است Constellation Family Abbreviations: Per=برساووش, Urs=خرس بزرگ, Her=زانوزده, Zod=دایره البروجی, Ori=شکارچی, Wat=Heavenly waters, Bay=J. Bayer, Lac=لاکایله (see فهرست صورت‌های فلکی).
  2. The total area of all constellations is the total area of the sky, which is ۴π steradians, or ۴π × (۱۸۰/π)۲ square degrees, or approximately ۴۱۲۵۲٫۹۶۱ square degrees.
  3. بعد (ستاره‌شناسی).
  4. ربع آسمان (Quad) نشان‌دهنده یک قطعه از کره آسمان است. N به معنای نیمکره شمالی آسمان و S به معنای نیمکره جنوبی آسمان است. هر نیمکره نیز به ۴ ربع تقسیم می‌شوند. ربع ۱: (بعد ۰h –۶h )، ربع ۲: (بعد ۶h –۱۲h )، ربع ۳: (بعد ۱۲h –۱۸h )، ربع ۴: (بعد ۱۸h –۰h )
  5. Serpens is divided into two parts:
    Serpens Caput (۴۲۸٫۴۸ sq. deg.; midpoint: RA: ۱۵ ۴۶٫۴۹, Dec: +۱۰ ۵۸٫۲۰), and
    Serpens Cauda (۲۰۸٫۴۴ sq. deg.; midpoint: RA: ۱۸ ۰۷٫۶۰, Dec: -۰۴ ۵۱٫۷۳)

پیوند به بیرون ویرایش