اردشیر نامی برای مردان است. افراد شاخص با این نام از این قرارند:

شاهان ویرایش

کیانیان
هخامنشیان
فرترکه های پارس
ساسانیان
باوندیان
اروندی‌های ارمنستان

بزرگان ایران باستان ویرایش

افراد معاصر ویرایش

مکان‌ها ویرایش

پانویس ویرایش