اردشیر پنجم

ساتراپ باختر

اردشیر پنجم، که بسوس نیز نامیده شده، شهرب باختر از سرداران داریوش سوم در جنگ با اسکندر بود. او از نزدیکان داریوش سوم و نوادگان اردشیر دوم بود. او به مدت یک سال پس از مرگ داریوش سوم، شاه هخامنشی بود و با مرگ او شاهنشاهی هخامنشی به طور کل از میان رفت.

اردشیر پنجم
شاه هخامنشی
دوران سلطنت
۳۳۰ تا ۳۲۹ پیش از میلاد (۱ سال)
تاجگذاری۳۳۰ پیش از میلاد
پس ازداریوش سوم
پیش ازاسکندر مقدونی
اطلاعات شخصی
زادروزایران، پارسه
درگذشت۳۲۹ پیش از میلاد
دودمانهخامنشیان
دین و مذهبمزدیسنا

زندگی‌نامهویرایش

وی از نزدیکان داریوش و فرمانده سپاه باختری‌ها، سغدیها، و هندیهای مجاور باختر بود. این سردار به دستیاری نبرزن سردار دیگر داریوش سوم و برازاس والی رُخَج و سیستان عهد و پیمان بسته و نقشه‌ای را پی‌ریزی کرده بودند که داریوش سوم را دستگیر کنند و اگر اسکندر آنها را تعقیب کرد برای جلب ملاطفت اسکندر ولی نعمت خود را به او سپارند و اگر توانستند از دسترس اسکندر بدور مانند، ممالک داریوش سوم را بین خود تقسیم کنند و به جنگ با اسکندر ادامه دهند.

بنابراین چون شاهنشاه را در ده ملن تنها دیدند او را به زنجیر کشیدند و خزانه و اثاثیه شاهی را غارت کردند و به راه افتادند. و برای اینکه شاه شناخته نشود ارابه‌اش را با پوستهای کثیف پوشاندند و اشخاص ناشناس را به گرداگرد او گماشتند. اردشیر پنجم چون اسکندر و سپاهیانش را نزدیک دید به داریوش سوم تکلیف کرد که بر اسب نشیند و با آنها بگریزد و چون داریوش سوم پیشنهاد آنان را نپذیرفت دو تن از غلامان وی را کشتند و اسبانش را زخمی ساختند و زخمهای کشنده بر وی وارد آوردند.

پس از انجام این کار، داریوش سوم را رو به مرگ رها کردند و یکی بسوی باختر و دیگری بسوی گرگان گریختند. اسکندر زمانی بر بالین داریوش سوم رسید که وی مرده بود.

هنگامی که اسکندر بر بسوس دست یافت، فرمان داد تا اعضای وی را به شاخه‌های چند درخت که به نیرو بهم نزدیک ساخته بودند بستند و آنها را ناگهان رها کردند، بدینسان هر شاخهٔ درختی عضوی از اعضای او را با خود برد. و بنا بروایتی وی را در همدان به دار آویختند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا (مشیرالدوله). ایران باستان.