اریب‌گذردندانان

تیره‌ای از ددکاوان

اریب‌گذردندانان (نام علمی: Traversodontidae) نام یک تیره از راسته ددکمانان است.

اریب‌گذردندانان
اریب‌گذردندانان، Traversodontidae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: ددکمانان
Cynognathia 

سگ‌آرواره

Gomphodontia

دیهیم‌دندان

سه‌شیاره‌دندانان

سه‌شیاره‌دندان

Cricodon

لانگبرگیا

Traversodontidae

Andescynodon

پاسکال‌آرواره

Arctotraversodon

Boreogomphodon

ریزگوه‌دندان

جوشی‌آرواره‌ایان

Massetognathus

Dadadon

Santacruzodon

Gomphodontosuchinae

Gomphodontosuchus

Menadon

Protuberum

ممتازدندان

Scalenodontoides

منابع ویرایش