سلاح گرم

ابزاری برای کشتن
(تغییرمسیر از اسلحه)

جنگ‌افزار گرم یا سلاح گرم به جنگ‌افزارهایی گفته می‌شود که در آن‌ها تخریب یا کشتار با پرتاب پرتابه‌ها در اثر ایجاد گاز ناشی از سوختن باروت یا انواع دیگر خرج انجام می‌شود.

یک سلاح گرم
TKB-059.jpg