باز کردن منو اصلی

سلاح گرم

ابزاری برای کشتن
(تغییرمسیر از اسلحه)
یک سلاح گرم
TKB-059.jpg

جنگ‌افزار گرم یا سلاح گرم به جنگ‌افزارهایی گفته می‌شود که در آن‌ها تخریب یا کشتار با پرتاب پرتابه‌ها در اثر ایجاد گاز ناشی از سوختن باروت یا انواع دیگر خرج انجام می‌شود.