استفاده

ویرایش

{{برای۲|موضوع ۱|[[عنوان ۱]]}} می‌دهد:

این کار را می‌توان تا سه عنوان ادامه داد. {{برای۲|موضوع ۱|[[عنوان ۱]]|موضوع ۲|[[عنوان ۲]]|موضوع ۳|[[عنوان ۳]]}} می‌دهد:

حالت دیگر این است که تنها سه پارامتر را به الگو بدهید. {{برای۲|موضوع ۱|[[عنوان ۱]]|برای دیگر کاربردها [[عنوان ۲]]}} می‌دهد:

جستارهای وابسته

ویرایش