الگو:جعبه اطلاعات ایستگاه فضایی

{{{نام_ایستگاه}}}
{{{زبان_اصلی_یا_مخفف}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{عرض_تصویر}}}]]
[[پرونده:{{{تصویر_۲}}}|{{{عرض_تصویر_۲}}}]]
{{{توضیحات_تصویر_۲}}}
نشان {{{نام_ایستگاه}}}
[[پرونده:{{{نشان_رسمی_ایستگاه}}}|{{{عرض_نشان_رسمی}}}]]
{{{توضیحات_نشان_رسمی}}}
ویژگی‌های {{{نام_ایستگاه}}}
نام رمز:{{{نام_رمز}}}
سرنشین دائم:{{{تعداد_سرنشین}}}
تاریخ پرتاب:{{{تاریخ_پرتاب}}}
پرتاب از:{{{پرتابگاه}}}
تاریخ بازنشستگی:{{{تاریخ_بازنشستگی}}}
وضعیت عملیاتی:{{{وضعیت}}}
جرم:{{{جرم}}}
درازا:{{{درازا}}}
پهنا:{{{پهنا}}}
قطر:{{{قطر}}}
فضای قابل زیست:{{{فضای_قابل_زیست}}}
فشار هوا:{{{فشار_هوا}}}
اوج:{{{اوج}}}
حضیض:{{{حضیض}}}
زاویه شیب مدار:{{{زاویه_شیب_مدار}}}
ارتفاع عمومی مدار:{{{ارتفاع_مدار}}}
میانگین سرعت:{{{میانگین_سرعت}}}
پیمودن یک مدار کامل:{{{پیمودن_یک_مدار_کامل}}}
گردش روزانه
در مدار زمین:
{{{تعداد_گردش_روزانه_در_مدار}}}
تعداد روز در مدار:{{{تعداد_روز_در_مدار}}}
تعداد روز در مدار
با سرنشین:
{{{تعداد_روز_در_مدار_با_سرنشین}}}
تعداد گردش‌های مداری:{{{تعداد_کل_گردش_مداری}}}
مسافت پیموده شده:{{{مسافت_پیموده_شده}}}
به‌روز نمایی: {{{تاریخ_به‌روزنمایی_داده‌ها}}}{{{مراجع_داده‌ها}}}
پیکربندی {{{نام_ایستگاه}}}
[[پرونده:{{{تصویر_پیکربندی_ایستگاه}}}|{{{عرض_تصویر_پیکربندی}}}]]
{{{توضیحات_تصویر_پیکربندی}}}

کاربردویرایش

توجه: برخی از اقلام این جعبه اطلاعاتی ممکن است در بعضی از ایستگاه‌های فضایی کاربرد نداشته باشند، آنها را خالی بگذارید.

{{جعبه ایستگاه فضایی
| نام_ایستگاه=
| زبان_اصلی_یا_مخفف=
| تصویر=
| عرض_تصویر= 
| توضیحات_تصویر =
| تصویر_۲=
| عرض_تصویر_۲= 
| توضیحات_تصویر_۲ =
| نشان_رسمی_ایستگاه=
| عرض_نشان_رسمی= 
| توضیحات_نشان_رسمی =
| نام_رمز=
| تعداد_سرنشین=
| تاریخ_پرتاب=
| پرتابگاه=
| تاریخ_بازنشستگی=
| وضعیت=
| جرم=
| درازا=
| پهنا=
| ارتفاع=
| قطر=
| فضای_قابل_زیست=
| فشار_هوا=
| اوج=
| حضیض=
| زاویه_شیب_مدار=
| ارتفاع_مدار=
| میانگین_سرعت =
| پیمودن_یک_مدار_کامل=
| تعداد_گردش_روزانه_در_مدار=
| تعداد_روز_در_مدار=
| تعداد_روز_در_مدار_با_سرنشین=
| تعداد_کل_گردش_مداری =
| مسافت_پیموده_شده=
| تاریخ_به‌روزنمایی_داده‌ها=
| مراجع_داده‌ها=
| تصویر_پیکربندی_ایستگاه=
| عرض_تصویر_پیکربندی=
| توضیحات_تصویر_پیکربندی=
}}