امپراتور هوان هان

امپراتور هوان هان (۱۳۲ تا ۲۵ ژانویه ۱۶۸) ۲۸اُمین امپراتور دودمان هان و یازدهمین امپراتور هان شرقی بود. او توسط امپراتریس دواگر لیانگ و برادرش لیانگ جی در ۱۴ سالگی بر تخت سلطنت تکیه زد، امپراتور هوان نتیجه امپراتور ژانگ هان بود. نام شخصی او لیو ژی بود. امپراتور هوان پس از مرگ پسرعموی دورش امپراتور ژی بر تخت نشست. او از ۱ اوت ۱۴۶ تا هنگام مرگش ۱۶۸ میلادی به مدت ۲۲ سال امپراتور دودمان هان شرقی بود. پس از او پسرعمویش لیو هونگ با نام امپراتور لینگ هان، دوازدهمین امپراتور هان شرقی شد.

امپراتور هوان هان
یازدهمین امپراتور هان شرقی
سلطنت۱ اوت ۱۴۶ الی ۲۵ ژانویه ۱۶۸ میلادی (۱۴۶ تا ۱۶۸ همراه با امپراتریس دواگر لیانگ)
پیشینامپراتور ژی هان
جانشینامپراتور لینگ هان
زاده۱۳۲ میلادی
درگذشته۲۵ ژانویه ۱۶۸ میلادی (۳۶ سال)
همسر(ان)
فرزند(ان)
  • بانو لیو هوا
  • بانو لیو جیان
  • بانو لیو شیو
نام کامل
نام خانوادگی: لیو (劉)
نام کوچک: ژی (志)
نام پسامرگ
کوتاه: هوان (桓)
کامل: شیائوهوان (孝桓)
نام معبد
ویزونگ (威宗)
خاندانخاندان هان شرقی
پدرلیو یی
مادربانو یان مینگ
نگاره ای از هان توسط نقاشی نامعلوم

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش