امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی؛ امپراتوری باستانی مستقر در شبه جزیره کُره بود، امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی بیشتر مواقع تحت سلطه امپراتوری گوگوریو و امپراتوری بویو و امپراتوری هان بوده‌است و تقریباً می‌شود گفت: این امپراتوری هیچ‌گاه به یک امپراتوری مستقل و قدرتمند تبدیل نشد

در سال 28 پیش از میلاد ، پادشاه جومونگ بوئیوم را برای حمله به اوکجه شمالی فرستاد. در قرن 1 یا 2 قبل از میلاد ، پادشاه تائجو از گوگوریو اوکجه را به یک قبیله کاهش داد ، که محصولات محلی را به گوگوریو تحویل می داد. در طی حمله 244 اوکجه به گوگوریو ، دونگچئون امپراتور گوگوریو به طور خلاصه عقب نشینی کرد.

در اوایل قرن 5 ، اوکجه توسط گوآنگ گائتو بزرگ به طور کامل فتح شد.

فرهنگویرایش

دانسته های ما در مورد فرهنگ اوکجه ناقص می باشد. زبان، غذاها، لباس ها، معماری و رسوم اوکجه و دونگایی با گوگوریو مشابه بود. مردمان اوکجه ازدواجی منظم را ترتیب می دادند که در آن عروس نوجوان تا زمان بلوغ با خانواده ی داماد نوجوان زندگی می کرد. همچنین آنها جنازه ی متوفی یک خانواده را در داخل یک تابوت مجزا به خاک می سپردند

دزدان دریاییویرایش

سواحل اوکجه به عنوان مأمنی برای دزدان دریایی محسوب می‌شد و دولت اوکجه همواره به مقابله و سرکوب این گروه می پرداخت.

در جریان تحریم تجاری جولبون متحد توسط بویو و هان جومونگ توانست با استفاده از مهارت دریانوردی دزدان دریایی در سواحل اوکجه و سفر به سرزمین های جنوبی این تحریم را در هم بشکند.

منابعویرایش