اچ‌دی ۴۳۰۸

جزئیاتجرم۰.۸۳ M شعاع۰.۹۲ Rدرجه حرارت۵۵۹۷ کلوین نام‌گذاری‌های دیگر

اچ‌دی ۴۳۰۸
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بعد ۰۰h ۴۴m ۳۹.۲۶۷۷s
میل ‏۵۸.۲۸۰″۳۸′‎–۶۵°
قدر ظاهری (ع) ۶.۵۴
مشخصات
نوع طیف G6V
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۹۷.۷ ±۵ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۱۵۷.۹۲ ±۰.۵۲ mas/yr
میل: -۷۴۲.۳۲ ±۰.۴۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴۵.۷۶ mas
فاصله۷۱.۳۹ سال نوری
(۲۱.۹ پارسک)
{{{نام}}}
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بُعد ۰۰h ۴۴m ۳۹.۲۶۷۷s
میل ‏۵۸.۲۸۰″۳۸′‎–۶۵°
قدر ظاهری (V) ۶.۵۴
قدر مطلق (V)۶.۵۴
فاصله۷۱.۳۹ ly
(۲۱.۹ pc)
رده طیفیG5V
نام‌گذاری‌های دیگر
Gliese 31.5, GJ 9028, GC 897, GCRV 50662, HIP 3497, LFT 71, LHS 1139, LPM 40, LTT 416, SAO
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
ARICNSاطلاعات
دانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات
Gliese 31.5, GJ 9028, GC 897, GCRV 50662, HIP 3497, LFT 71, LHS 1139, LPM 40, LTT 416, SAO 248244, GEN# +1.00004308, CD-66 38, SKY# 1158, Ci 20 53, 2MASS J00443925-6538581, SPOCS 35, CPC 21 127, HD 4308, NLTT 2469, TYC 8847-598-1, CPD-66 53, HIC 3497, PLX 145, UBV M 7622, PM 00425-6555, UBV 617, PPM 352003, uvby98 100004308

ارجاعات پایگاه‌های دادهسیمباداطلاعاتARICNSاطلاعاتدانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات

اچ‌دی ۴۳۰۸ یک ستاره است که در صورت فلکی توکان قرار دارد.

منابع